CHAPTER 29

7.5K 209 18
                  

"Where are we going?"

I sigh. I already lost count how many times she already asked me the same question since earlier. Magmula pa kanina ng sabihin ko sa kanyang aalis kami ay hindi na niya ako tinigilan sa tanong na iyan to the point na halos hilain ko na siya palabas ng penthouse niya para lang sumama sa akin.

"Scarlett, saan ba tayo pupunta?" I briefly glanced at her and focused my eyes on the road.

"Jas, can you relax? Trust me on this. Alam mong hindi kita ipapahamak." I can't help but be irritated dahil sa paulit ulit niyang pagtatanong.

I heard her scoff. I look at her, she crosses her arms as she frowns. "Fine!" She mumbled.

I chuckled when I saw how she pouts her lips. Her being grumpy is the most adorable thing I saw. Nag-focus na lang ako sa pagmamaneho hanggang sa tuluyan ng nabalot ng katahimikan ang loob ng kotse ko. Nang lingunin ko ito ay tulog na pala, nakasandal ang ulo niya sa bintana habang magkacross pa rin ang kamay sa dibdib.

A smile crept on my lips when I finally parked my car. Nang bitawan ko ang manibela ay nagunat-unat muna ako, mahigit limang oras din akong nag-drive. Tinanggal ko ang seatbelt ko saka lumingon kay Jasmine na tulog pa rin hanggang ngayon.

I poked her arms while softly calling her name. Gosh, she's really soft! It feels like I'm poking a marshmallow.

"Hey, Jas. Wake up." Kumunot ang noo nito ngunit hindi pa rin nagdidilat ng mata, bahagya pang gumalaw para iiwas ang braso niya sa daliri ko. 

She's really adorable, oh, my goodness!

"Hey, we're here," I tried waking her up again. I gently shook her. "Jas, wake up. We need to catch the sunset."

I watch her as she slowly opens her eyes. Those deep brown orbs immediately met mine, I smiled as I felt the satisfying sensation in my stomach that only she can make me feel.

"I'm not a dream. I'm real, Jasmine. Now, wake up." Agad ko na siyang pinangunahan ng makita ko ang tinging ipinupukol niya sa akin.

Buhat sa aking sinabi ay umayos ito ng upo at inilibot ang tingin sa paligid. Kitang-kita ko kung paano siya natigilan ng mapagtanto niya kung nasaan kami ngayon.

"The safe haven," Her eyes glisten because of tears. "Our secret place." I nod my head as I agree.

"Let's go." I didn't wait for her response and immediately got out of my car.

Umikot ako para pagbuksan siya ng pinto. Naramdaman ko pa ang panginginig ng kamay ng alalayan ko siya pababa sa aking kotse. I never let go of her hands as we walk through our paradise.

"I miss this place…" A tear finally escaped her eye, she smiled warmly as she roamed her eyes around the place.

"This place misses you too." I joyfully utter habang inaalalayan ko siya paupo sa same spot kung saan din kami laging nakaupo noon.

I made sure na malinis ang inupuan niya dahil puti ang dress na suot-suot niya, she looks comfortable naman like she used to.

I sat beside her, I looked in front and sigh in relief. The sun is starting to set. I closed my eyes when I started reminiscing about our old days. Here in this exact place, exact spot. Jasmine and I used to watch sunset, sunrise, and even the night skies with a bright moon and stars. Those moments stay with me just like a magical dream.

"There's nothing changed," She says in her low voice. I opened my eyes and watched the sunset. Breathtakingly.

"Meron…" I said and slightly laughed. "...tayo. We've changed. We're different now… So much different from yesterday." A bitter smile curved into my lips.

On The Right TimeTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon