Cole (8)

14K 551 441
                  

Napatingin ako sa relos ko at napapalatak. Kanina pa siguro naghihintay ang driver sa labas ng lobby.

Nilingon ko si Theo na kasabay ko lang naglalakad at nagtanong. "Tinext mo ba si Igor na male-late tayo?" .

"Hindi," agad niya namang sagot at may gana pa siyang ngisihan ako na lalo kong ikinakunot ng noo. "Alam naman niya 'yon. Wala tayo sa lobby at naghihintay sa kanya. Malamang late tayo."

Gusto ko siyang pagsabihan na maaaring mag-panic ang driver namin at biglang manawag ng back-up at magkagulo-gulo ang buhay namin. Nagugustuhan ko na 'tong eskuwelahang ito. Ayaw kong ma-pull-out ni Mommy rito na siyang mangyayari kapag napraning 'yon na baka may mangyari sa amin dito.

Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong tumugon pa sa kanya dahil naagaw na naman ang atensyon ko ng babaeng hila-hila ko dahil nagpupumiglas na naman. Akala ko ba napagod na 'to? Nag-ipon lang pala ng lakas para makapanggulo na naman.

"Stop it, Orie!" asik ko na dito. Medyo napupuno na ako.

"Orie ka ng Orie! Hindi ako cookies! Anna nga sabi! Anna ako!" Nanggigigil na naman niyang sigaw at nagpapapadyak pa habang napipilitang maglakad dahil hindi naman ako huminto.

Gustong-gusto ko nang matawa dito kay Orianna pero nagpigil ako. Baka mas lalong ma-engganyong maglilikot kapag nakita niyang naaaliw ako sa kanya.

Gusto kong bilisan ang paglalakad pero nagbigay konsiderasyon ako sa maliliit niyang mga binti. Bakit ba kasi ang liit ng babaeng ito? 'Di naman nagugutuman. Minu-minutong dumudukot ng kung ano-ano sa desk storage niya sa gitna ng mga klase namin. Saan napupunta ang mga kinakain niya? Sa vocal cords siguro. Well-developed eh. Ang lakas ng boses.

Pinipilit na naman niyang alisin ang pagkakahawak ko sa pulsuhan niya. May pagbabanta ko iyong pinisil na ikina-igik niya. Napalingon ako para tingnan kung totoo ba siyang nasaktan sa ginawa ko pero mukhang hindi naman. Nagda-drama lang. Nagpatuloy ako sa paglalakad pero bahagya kong niluwagan ang pagkakahawak sa kanya. Tama lang na hindi siya magkapasa pero hindi naman makakawala. Natatakot din naman akong baka mabalian siya. Ang lambot niya pa naman. Parang hangin ang laman ng buto. Maaaring totoo. Ang bilis tumakbo kanina, eh.

"Bitiwan mo na kasi ako," matigas niyang sabi. Kinukurot na niya ang mga daliri kong nakakapit sa kanya pero dahil wala naman nga siyang kuko, parang kinakamot niya lang ako.

"No," mariin ko namang tanggi. "Late na tayo."

"Eh, 'di iwan niyo na ako rito! Bakit niyo ba ako pinipilit isama? Kidnapping ito!"

"May packing tape ako dito sa bag," biglang anunsyo ni Theo na nakatingin sa akin at ngumingisi. "Puwede nating gawing makatotohanan itong kidnapping scenario na ito. Let's tape her mouth to shut her up." Sabay pa kaming napatingin sa babaeng kinakaladkad ko nang malakas itong napasinghap.

"You won't dare!" hiyaw niya.

Dinuro pa niya si Theo gamit ang malaya niyang braso. Nginisihan lang siya ng kaibigan ko bago nagbukas ng bag at naglabas nga talaga ng packing tape. Muling napasinghap si Orianna at nanlalaki ang mga matang napatitig sa hawak ni Theo.

Epektibo ang pananakot ni Theo dahil huminto na ang babae sa kakahila ng kamay niya. Mas madali ko na siyang napapasunod sa akin. Distracted na siya kay Theo at sa packing tape nito. Hindi ko maiwasang mapangiti habang naglalakad. Mas madali talagang i-manage ang babaeng ito kapag distracted.

"Bakit may packing tape ka?" bulong ko kay Theo. Hindi naman kami naririnig ng babae dahil nauuna kami sa kanya ng isang hakbang. Our classmate continued dragging her feet. Parang batang napipilitan.

Kiss Me, Cole (Book 1) [COMPLETE]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon