Kabanata 2

4.4K 142 61
                  

Kabanata 2

"Hindi ka na talaga nagtanda." Kuya Isaiah let out an exasperating sigh as I head my way towards our living room. "Patay ka kay Kuya pag-uwi." Napailing ito at halatang disappointed pa sa ginawa ko ngunit humalakhak lang ako. 

Holding a glass of milk, I turned my back and face him. "Ano? Ako pa may kasalanan kung bakit ako pinag-uusapan? It's not even my fault if some boys like you are born to be cheaters, kuya!" pagtatanggol ko sa sarili ko at umigting ang panga niya. 

"That fucking asshole," he cursed and shot me a glare. "Where is he? I'll kill him." My eyes widened because of his sudden remark Nakita ko pa kung paano kumuyom ang kamao niya. 

Knowing Kuya Isaiah, I know he will never let this slip! "No need. I already taught him a lesson," kabadong sambit ko. 

"Yeah? Including your name being dragged there? Alam mo namang kapag nalaman ni dad na--"

"Kuya Isaiah!" Mabilis kong ibinaba ang baso at nanlalaki ang mga matang nilingoN ito. "N'--Nakauwi na ba si daddy?" kabadong tanong ko at ngumisi ito. I gulped. 

That's also one thing I've noticed. Walang kahit anong sermon o pagpapalayas ang sumalubong sa'kin. W-Where is he? 

He leaned against the wall, shaking his head as he watched my reaction. "Kay daddy ka pa natakot? Wait for Kuya Rage then." 

"But--"

"Where's Elianna?" I was going to finish my sentence when I heard Kuya Rage authoritative voice behind me that made me stunned. 

"K-Kuya..." I heard Kuya Isaiah's low chuckles but I only gave him a glare as I faced Kuya Rage, welcoming me with his serious expression.

"Are you aware of what you did?" malamig na tanong nito at napalunok ako. "O-Of course! I only did I know what was right! He deserves it, anyway!"

He scoffed. "Including those bad comments about you? Really, Elianna?" Napairap ako nang mahiwagaan ang sarcasmo sa kanyang boses. 

"You're grounded." My eyes widened upon hearing his last remark. "What?! I am not a kid anymore!"

He shot me a serious look. "But you are acting like you are. Are you purposely doing this for him to notice you?" Agad akong natigilan doon at siya naman ang tinaliman ko ng tingin. 

Kuya Isaiah's chuckles filled the whole living room. "Kreventius is already in a relationship--"

"Shut up, Kuya! Pakealam ko naman doon?" agad na pagputol ko sa kanya nang iritado ko siyang harapin na binigyan ako ng nanunuyang tingin habang nakangisi pa habang si Kuya Rage ay halatang nag-aabang sa isasagot ko. 

"Well. Who knows, huh? You have a crush on him back then," panggagatong ni Kuya Isaiah at agad namang pumasok sa utak ko ang mga kahihiyang ginawa ko noon. .

"Crush pa naman kita! Kaso nagbago na yung isip ko! Ayoko na pala sayo!" I screamed.

Kreventius was caught off guard upon hearing what I said so he immediately turned his eyes to mine.

"What did you just say?" tanong niya na parang hinuhuli ako. My cheeks heated. 

I was 16 years old when I declared my admiration for Kreventius. At first, I was a little bit hesistant. But seeing him having a fun with Katelyn makes my blood boiled. Lalo na nang pasikreto ako nitong tapunan ng juice ang paborito kong damit.

"Crush mo ako?" he repeated with a full of mockery. "Kaya mo siya tinapunan ng juice?"

For the reason that I couldn't hold my anger, I pushed her. Aksidenteng nasabuyan ko siya sa mukha ng hawak kong baso na may lamang juice nang gawin ko 'yon.

AmentalioWhere stories live. Discover now