Kabanata 3

3K 84 63
                  

Kabanata 3

How dare him nominate me without my consent? Hindi niya man lang tinanong kung payag ako? At anong pinagsasasabi niya? He's just being overprotective of what?

"I can't find my phone number anywhere. Can I have yours instead?" wala sa sariling aniya at nilingon ako.

My face turned into a crimson red but all my thoughts disheveled upon thinking that he's just being an asshole.

Hinampas ko siya. "Pwede ba? Quit giving me that line. You're giving me a goosebumps!"

Just because he knows that I had a crush on him lately doesn't mean I'll let him pull me that line!

"Put your number here so I can call you," aniya at hinila pa ako para iabot ang phone niya sa'kin ngunit tiningnan ko lang 'yon at inangat ang tingin sa kanya.

I gave him a sarcastic look. "Sa tingin mo pagkatapos ng ginawa mo kanina ibibigay ko pa sayo? Manigas ka!" I remarked that made him loosen his grip on me but he immediately hold me again.

Tumiim ang tingin niya sa'kin. I leveled him using my intense glare. Ano? Does he think that I couldn't counterfeit his fretful look?

"And what stunt did you pull lately? You think I'll follow your commands?"

"Why? Because you want that fucking ugly crush of yours named Kael to be your escort rather than having me?" malamig na aniya na agad na ikinasinghap ko kaya nanlalaki ang mga matang nilingon siya agad.

"What did you just say?!" gulat na tanong ko at kinuha niyang pagkakataon 'yon upang mahila niya ako palapit sa kanya. "I never said that!"

Gano'n ba ako ka-desperate para mapansin ni Kael? If that's what he thinks then I don't care! But why does it seems like it made my heart sting, knowing that he actually had some thoughts of me that way?

He chuckled with sarcasm. "Bakit? Sa tingin mo hindi makakarating sa'kin?"

"W-Whatever! It's none of your business! Ano naman sayo ngayon ha?" Pinakealaman ba kita nung kumalat na hinalikan mo si Kaia na dahilan para ma-detention pa ako?" galit na tanong ko sa kanya at siya naman ang natigilan ngayon.

Hah! Now he seems surprised! Can't accept that I found out his dirty little secret that he's really a flirt?

I smirked without any humor after remembering what happened last week. Kaya mabilis ring nawala ang ngisi ko nang tanungin niya 'yon.

Mabilis kong nahila ang braso ko sa pagkakahawak niya at mas lalong lumalim ang gitla sa noo niya.

"Are you going to scold me again for what happened? Save that for later then. Para sa susunod na gumawa ako ng gulo ulit isahang sermon nalang," hamon ko at agad na nanlambot ang ekspresyon niya. 

Of course, I knew that he would eventually know! Pero hindi naman ako ang may kasalanan no'n. Alam ko namang ako pa rin ang mali sa paningin niya dahil gawain niya 'yon sa tuwing may mababalitaan siyang hindi maganda sa'kin. Kaya nagulat nalang ako nang lumambot ang ekspresyon niya.

"Ciel..." he softly called when I immediately turned his back on him and ran as fast as I could.

Palagi niyang nalalaman kung sino sino yung mga crush ko taon-taon. Walang palya 'yon. Pero siya rin yung dahilan kung bakit first time akong napunta sa detention's office dahil sa napagbintangan ako ng mga nakalandian niya.

I remember the very first time I feel embarrassed when my classmate and I both got into detention's office when I was in 8th grade.

"Pinunit mo daw yung papel ni Kaia, Ms. Amora. Is that true?" Our principal asked but I shook my head which made Kaia's dogs yelled in anger.

AmentalioWhere stories live. Discover now