Chapter 3 (Touch Me)

10.6K 458 48
                  

CHAPTER 3

HE just kept looking at Seiranel after they got out from his boat. After he decided to become her slave last night, which he thought wasn't a good idea, they both decided to treat each other like a couple.

Hindi niya alam kung bakit basta na lang siyang pumayag na maging alipin nito. But one thing is for sure, hinding-hindi siya nito mahahawakan sa leeg kung iyon ang gusto ng dalaga.

He have no idea why she wants him to be her slave. He have no idea why she wants to borrow his body. Ang alam lang niya ay may mali sa babaeng ito. He just don't want to point it out. Naging saksi siya sa bawat iyak nito gabi-gabi sa tabi ng dalampasigan, sa kailaliman ng gabi kasama ang mga malalaking bato.

Ayaw man niyang aminin, kaya siguro pumayag na rin siya dahil...gusto niya itong makilala. Gusto niya itong maintindihan. He saw something in her that he couldn't resist. No matter how he tried to avoid this woman, he got more curious.

"Hihintayin kita dito," aniya nang lumingon ito.

Sinamahan niya ito sa kabilang isla, malayo sa Isla Fontana, kung saan may mabibiling mga gamot. Medyo malayo dito at halos dalawang oras din silang bumiyahe sa gitna ng karagatan para makatawid patungo sa islang ito gamit ang sarili niyang bangka.

She said earlier that she'll buy medicine for her grandmother. Kaya nag-alok na siyang samahan ito, na hindi naman niya gawain.

Nang hindi ito kumilos ay awtomatikong kumunot ang noo niya.

"Sasamahan pa kita?" tanong niya.

Tumango ito.

Napabuntong-hininga siya at namulsa sabay hakbang. Tahimik silang naglakad.

"Kasintahan na ba kita?" tanong nito habang naglalakad sila.

"Bakit, gusto mong ligawan kita?" balik-tanong niya.

"Ahm...hindi naman. Kung ayaw mong magkasintahan ang tawag sa atin, ayos lang naman at—"

"Magkasintahan tayo," mariing putol niya sa sasabihin nito.

"Kahit walang ligaw-ligaw?" tanong nito.

"Hindi ako nanliligaw. Ikaw ang nanligaw sa'kin. Hinihiram mo ang katawan ko, nakalimutan mo na ba?" seryosong tugon niya.

Nakita niya itong tumango.

"Sige, magkasintahan tayo, hindi sa puso, sa katawan lang," anito na ikinangisi niya.

This woman is weird. Hindi ba't weird na rin siya dahil pumapayag siya sa ganitong set-up?

"Ano ba talagang gusto mo sa katawan ko?" diretsong tanong niya.

"Makikipagtalik sa'yo," diretsong tugon ng dalaga.

Awtomatiko siyang tumigil sa paglalakad. Napatigil din ito at nakipagtitigan sa kaniya. She answered him directly and honestly but there's something that bothered him.

"Bukod sa akin, may inalok ka na rin ba katulad ng pag-alok mo sa'kin?" salubong ang kilay na tanong niya.

Awtomatiko siyang napatingin sa ibabang labi nito nang kinagat iyon ng dalaga.

"W-Wala. Ikaw lang..." sagot nito.

For some reason, he felt relieved.

"Bago natin ipagpatuloy ito, may mga kondisyon ako," sabi niya habang diretsong nakatingin sa mga mata nito.

"A-Ano 'yon?" tanong nito.

Hindi niya maiwasang titigan ang dalaga. Napaka-simpleng babae pero natural na lumalabas ang kagandahan nito. And this woman seems not aware of it. Kanina pa ito tinitingnan ng mga kalalakihan sa paligid.

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now