အပိုင္း (၂၉) ေလလံပြဲ

774 215 6
                  

((Zawgyi))

အပိုင္း (၂၉)
ေလလံပြဲ

💊💊💊

ညေရာက္ေတာ့...

ကုက်ိဳးသည္ ခုတင္ေပၚတြင္ထိုင္လ်က္ သူ႕အေရွ႕ကလူအေပၚ အလုံးစုံအာ႐ုံစိုက္ထားသည္။

ထိုလူမွာ ကုန္းရိထ်န္းဟန္ျဖစ္သည္။ ကုန္းရိထ်န္းဟန္သည္ တင္ပ်င္ေခြထိုင္ကာ တရားရႈမွတ္ေနသည္။

သိုင္းပညာရွင္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္ႏွင့္ေျမႀကီးမွ ခ်ီစြမ္းအင္မ်ားကို မိမိခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ စုပ္ယူၿပီး စစ္မွန္ေသာခ်ီစြမ္းအင္အျဖစ္ ျပန္လည္သန့္စင္ရသည္။ ထိုအခါ လူ႕ခႏၶာကိုယ္အတြင္းအား ခ်ီစြမ္းအင္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ သိုင္းပညာရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေသြးႏွင့္ခ်ီစြမ္းအားမ်ားကို ခ်ီစြမ္းအင္ေၾကာမ်ားတေလွ်ာက္ စီးဆင္းေစကာ က်င့္ႀကံေရးလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ၄င္းက ခ်ီစြမ္းအင္မ်ားကို ပင္မခ်ီစြမ္းအင္ေၾကာႀကီး (၁၂)ခုအတြင္း စီးဆင္းေစၿပီး အမ်ားစုကို အရံခ်ီစြမ္းအင္ေၾကာ(၈)ခုတြင္ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားသည္။ ထိုစြမ္းအင္မ်ားမွ အမ်ားစုသည္ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိန္းသိမ္းေထာက္ပံ့ေပးသည့္အျပင္ ခႏၶာကိုယ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ထိန္းညွိေပးျခင္းႏွင့္ အာဟာရျဖည့္စြက္ျခင္းအတြက္လည္း အသုံးဝင္​ေပသည္။

အရင္ကဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း က်င့္ႀကံေရးနည္းလမ္းတစ္ခုခ်င္းေပၚမူတည္၍ ခ်ီစြမ္းအင္တည္ရာအမွတ္မ်ားကို ဖြင့္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကလည္း ကြဲျပားၾကသလို အရိုးပုလဲမ်ားကို ေငြ႕ရည္ဖြဲ႕သည့္ေနရာမ်ားကလည္း မတူညီၾကေပ။ ဆိုရလွ်င္ က်င့္ႀကံေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အႏွံ႕ရွိ မတူညီေသာခ်ီစြမ္းအင္ေၾကာမ်ားကို အသုံးျပဳက်င့္ႀကံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ က်င့္ႀကံေရးနည္းလမ္းကို သိုင္းပညာအစြမ္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပါင္းစည္းလိုက္​ေသာအခါ သိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးခ်င္းက မိမိခြန္အားကို မည္သို ့အျပည့္အဝအသုံးခ်မလဲေပၚမူတည္၍ ႀကီးမားေသာ ကြာျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထို႔အ​​ျပင္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ စစ္မွန္ေသာခ်ီအတြင္းအား၏ အစြမ္းသတၱိကလည္း အင္အားအမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားသြားသည္။

မင္းအတြက္ ေဆးတစ္ခြက္ [System]Where stories live. Discover now