Chapter 26

19.5K 926 915
                  

My whole system shook as I feel how hot and wet his tongue feels against my sensitive ear. I saw right before my very eyes how his red, long and snake-like tongue circled around my ear in the mirror in front of us. His strong and muscled arms were still snaking around my fragile waist and my poor body couldn't do anything nor to respond to him, at least. Ang mapanuksong galaw ng dila niya, ang nanunuyang tama ng mainit niyang hininga sa teynga patungo sa mukha at batok ko at ang nang-aangkin na galaw ng katawan niya'y sabay-sabay na bumubulabog sa buong sistema ko.

"Ty, please." I managed to say. I don't even know what I am begging for. Kung ang pag-pipilit bang dalawang room ang kukunin namin o ang itigil niya ang kaniyang ginagawa. Wait, do I even really want him to stop? 

"Please, what, Buttercup." He whispered. Nag-iwan siya ng tunog na nakaka-libog nang tigilan at lubayan ng dila niya ang teynga ko. Naramdaman kong nanindig ang mga balahibo ko sa pisngi. Fuck!

"One room, alright, one fucking room." malambing niyang sabi at tumitig sa akin sa salamin. I saw how bloodshot his eyes are. It's like he's drunk or drawn into something illegal. But then I remembered how quick his eyes redden when he's having extreme feelings. Just like when we were fighting back on his penthouse. And him, right now, having these bloodshot eyes while giving out that soft and cozy tone of voice is too much for me to take. It's almost unreal.

"Are you afraid? Hmm." He continued to drawl lazily. I shook my head. I jerked when his right hand  started to draw small circles on my stomach. Oh, goodness. 

"I-im not just ready, yet." I stuttered. I shut my eyes tight in so much embarrassment. Gosh! Nasaan na ang tapang mo, Apple? Nasaan na ang libog mong kay tagal mong inalagaan para rito sa lalaking ito? Why are you chickening out right now? Ready or not, this shouldn't be an issue! 

Iminulat ko ang mga mata ko upang subukang salbahin ang sarili sa kahihiyan ngunit ang unang-una kong nakita ay ang malapad at nang-uuyam niyang ngisi at ang salbahis na mga mata. Urgh! 

"What? You're thinking about that? Really?" Aniya. Uminit ng malala ang mga pisngi ko at mabilis na inalis ang mga kamay niya sa beywang ko. Maagap niya iyong napigilan at isang nakaka-lokong halakhak ang lumabas sa bibig niya. He's playing with me amidst all of this typhoon! Punyeta ka talaga, Tyson Matheus!

"Get off me, Tyson. We have to close the windows properly." Pag-iiba ko sa usapan. Nanatili pa rin ang ngisi niya ngunit ang matitigas na mga kamay ay imposible yatang matinag ko. Inis ko siyang nilingon at agad ko namang nalanghap ang mabango niyang leeg at hininga. 

"Escaping now, huh? You dirty little girl." 

Fuck! I swear to Heavens he's so hot as he's saying that! It's like he's talking dirty as he thrust so hard inside of me! The only difference is that he's intentionally teasing me with all his tactics now! Hinuhuli niya ako at aliw na aliw siyang napapahiya ako sa sarili ko! Gago talaga 'to.

"Ba't ka kasi nang-didila ng teynga! Atsaka, kung ayaw mo ng dalawang room eh 'di okay. But I don't think we'll fit in in that queen size bed. You're too large." I pouted my lips. His smirk is now slowly disappearing. Ngunit ang nakakabahalang aliw sa mga mata niya'y nanatili. 

"Just tasting you. Taste check?" He adorably crunched his nose. Jusko! Kung hindi yata ako mamamatay sa pag-pipigil ay mamamatay naman ako sa pamumuri sa lalaking ito. Everything he does seems so manly yet adorable. And it's not everyday you see a man of his built, with tattoos so intimidating, and moves like a wolf but knows when to act adorably mischievous! Manly and cute hardly mix together but he does it so effortlessly whenever he see fit! Unbelievable. 

"Ano ako pagkain? You can call your staffs if you're hungry." Shit! Ba't ba ako nagpapakipot! Eh, ateng, kung kakantotin niya man ako ngayon ay aba! Hindi ako nakapag-labatiba! Malay ko bang babagyohin kami rito! Eh kung alam ko lang sana na rito kami magpapa-lipas ng gabi ay nag-linis na ako sa bahay pa lang! Nakakahiya at baka ma'y lumabas pang ulam ko kagabi! 

The Merciless Stud (Hot Trans Series #3)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon