Chapter 13 - Treyning (Part 7)

7.5K 272 158
                  

Sebastian Lerwick's POV

Sabay lumapit sa bufey teybol sina Duke at Mikaela at kumuha ng tig-isang plato. Kumuha sila ng kung ano-anong pagkain at kunwaring tinitikman ang mga iyon.

Ilang saglit pa ay nagsesenyasan na sina Duke at Mikaela.

Pinanlalakihan nila ang mga mata ng isa't isa na para bang sinasabi sa isa't isa na gawin na ang plano.

Mukhang walang planong magpatalo si Mikaela kay Duke kahit na mata lang naman nila ang nag-uusap kaya tumitig lang sa kaniya nang blangko si Duke hanggang sa sumuko si Mikaela.

"Kuya! Panis na po itong pagkain," reklamo ni Mikaela. Kaagad naman itong nilapitan ng lalaking weyter at nang tiningnan nito ang pagkain ng bigla na lang inginudngod ni Mikaela ang mukha ng lalaki sa pagkain.

Masamang tumingin ang lalaki sa kanya at kinwelyuhan ang batang babae.

"Kuya! Kuya! Huwag n'yong saktan ang kaibigan ko!" Pumasok si Duke sa eksena. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at nang hindi nito binitawan si Mikaela ay kinagat niya ito.

Napasigaw sa sakit ang lalaki kaya nabitawan niya si Mikaela.

At dahil nga sa sigaw niya ay nakaagaw iyon ng atenshon ng mga gest na kanina'y abala lamang sa pakikipag-usap sa isa't isa.

Mabilis na hinanap ng dalawang bata kung nasaan si Mr. Pin-Gol at ang mga bantay nito. Nakahinga sila nang maluwag nang makitang nasa hol pa ito at nakikipag-usap.

"What's with the commotion?" maotoridad na tanong ng babaeng sa tingin ko ay hindi nalalayo ang edad kay Mr. Pin-Gol. Kusang humahawi ang mga taong madaraanan niya hanggang sa makarating siya sa harap nina Duke at Mikaela. Potek! Sino naman kaya 'tong babaeng 'to?

"Itong waiter n'yo po, wala namang ginagawa iyong kaibigan ko tapos bigla-bigla na lang po niyang kinuwelyuhan." Dinuro-duro pa ni Duke ang lalaki at lumapit sa babaeng nagtanong. Hinawakan niya ito sa kamay at umaktong natatakot.

"Ma'am, itong batang 'to, isinubsob ang mukha ko sa pagkain," sabi n'ong taga-serb ng pagkain at hinatak na naman sa kuwelyo si Mikaela.

"Nasasakal ako," sabi ni Mikaela na halatang nahihirapan na sa paghinga pero lalo pang hinigpitan ng lalaki ang pagkakakapit nito sa kuwelyo ng bata.

"Let her go! Bata iyan, hindi ka ba nag-iisip?" Mababakas ang galit sa boses ng matanda habang sinasabi iyon. Nakahawak pa rin ang isang kamay nito kay Duke nang lapitan nila si Mikaela na napasalampak sa sahig at naghahabol ng hininga.

"Puta! Gago 'yon, ah." Mababakas ang galit kay Ms. Amesyl dahil napatayo na ito at nakapamaywang na malapit sa may iskrin ng tibi.

"Hija, are you okay?" Umupo iyong babae para pumantay sa mukha ni Mikaela at hinawakan sa parehong balikat.

"S'yempre, hindi po. Ikaw po kaya ang kuwelyuhan," malditang sagot ni Mikaela habang hinihimas nito ang kanyang leeg. Masama pa rin ang tingin niya sa lalaking humatak sa kaniya.

"Tama! Hindi rin nag-iisip 'tong tanginang 'to," singit naman ni Ms. Amesyl kaya napapangiti ako. Mabuti na lang at hindi niya ako napapansin dahil tutok na tutok siya sa panonood.

"All right! What do you want to do with him?" tanong ng babae at tumingin sa tauhang kasama niya. Naglabas ito ng isang baril at isang patalim na agad na ikinalaki ng mata niya.

"Po? Hindi po ganiyan. Kahit po pakisuntok na lang po," nakangising sabi ni Mikaela habang nakatingin sa lalaki. Mukhang desididong makaganti 'tong anak ni Lewis, ah.

icon lock

Ipakita ang iyong suporta para kay Yanalovesyouu, at magpatuloy sa pagbabasa ng kuwentong ito

ni Yanalovesyouu
@Yanalovesyouu
For Sebastian Lerwick, being a good father, a loving husband, and a l...
I-unlock ang bagong parteng ito o ang buong kuwento. Anupaman, ang iyong Coins ay makatutulong sa mga manunulat na kumita mula sa mga paborito mong kuwento.

Ang kuwentong ito ay may 52 natitirang bahagi

Tingnan kung paano masusuportahan ng Coins ang iyong mga paboritong manunulat gaya ni @Yanalovesyouu.
LerwickTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon