KABANATA XII: THE UNEXPECTED

98 2 0
                  

Nakasimangot na tiningnan ni Xiaoyue ang bunton ng kalatas at librong ipinadala sa kanya ng prinsipe nang makabalik sila mula sa palasyo.

Matapos ang makalaglag pangang paghalik sa kanya nito sa harapan ng kababata nitong si Ding An ay bumalik na rin sila sa mansyon at hindi pa man siya nakakapagpahinga ay ang mga kalatas at libro agad ang isinalubong sa kanya ng prinsipe. Kaya walang gana niyang binuklat ang isa sa mga iyon at naglalaman iyon ng kung ano anong mga batas at alituntunin ng palasyo mukhang balak talaga nitong inisin siya.

Kaya napasimangot lang siya sa isiping iyon. Bukod pa doon problema niya si Yue'er at ang blossom sanctuary may nararamdaman siyang kakaiba sa kanya katawan tila may mga pagbabago subalit hindi niya mawari kung ano at bakit.

"Chen Wang Fei narito po si Du Mămă mula sa palasyo"

Anunsyo ni Lu Xing na siyang itinalagang batay ni Prinsipe Yu para sa kanya. Bilang main Fei (consort) ng prinsipe siya ang pinaka iniingatan roon kahit na kasal lamang sila sa pangalan ay ipinakikita sa kanya ng prinsipe ang paggalang at pang unawa hindi katulad kung nasa modernong panahon sila malamang hindi siya tinatrato ng kanyang napangasawa maganda, at higit pa sa malamang na malamig at nakakairita ang pagtrato sa kanya nito.

"Chen Zheng Fei dala ko po ang mga royal dowry na mula sa palasyo ng Noble Consort" ani ng tagapag lingkod.

(Zheng Fei also means main fei or main consort of a prince)

"Ganoon po ba, Lu Xing papasukin mo sila" ani niya at binitawan ang hawak niyang panulat. Pumasok ang babaeng sa palagay niya'y edad sa early 50's naat kasunod nito ang dalawa pang mas batang tagapaglinggkod na may dalang kahon na hindi niya alam kung ano ang laman.

"Mistress ang mga ito po mula sa Noble Consort at ang iba naman po ay mula sa alahas ng dating Empress, naayon sa kanyang habilin noon na ang kanyang mga alahas at ibang pagmamay-ari mula pa noong bago ikasal ang namayapang Empress personal rin po na pinili at inusisa para sa inyo ni Lin Gongzhu ang ilan"

Tiningnan niya ang mga alahas na iyon sa tanang buhay ni Xiaoyue ngayon pa lamang siya nakakita ng ganoon ka raming mga alahas at alqm niyang ganun rin si Yue'er bilang anak ng Concubine bihira siyang makatanggap ng ganung mga regalo, 'mukhang hindi rin masamang ideya ang pagpapakasal kay Prinsipe Yu' aniya sa kanyang isipan bago ngumiti at magalang na tinanggap ang mga regalo.

"Ming Lan" utos niya sa tagapag lingkod. Agad naman itong tinanggap ng tagapag lingkod niya at pasikretong inaabutan ng pilak si Du mama. Alam niyang hindi naman niya kailangang ibigay iyon subalit alam niya ang kalakaran sa panahong iyon at marapat lamang na gawin niya ang bagay na nakaugalian na. "Du mama ipaabot sa Noble Consort ang aking pasasalamat"

"Masusunod po Mistress"

"Maraming salamat kung ganun, kung wala ka nang kailangan ay makakaalis ka na Ming Lan, ihatid mo na sila palabas" Aniya. "Masusunod po Du Mama"

"Hmm paalam po, Chen Zheng Fei"

Lihim namang napangiti si Xiaoyue at tiningnang mabuti ang mga alahas halatang halata na may binabalak ng Noble Consort, at iyon ay ang kunin ang loob niya bilang asawa ni Prinsipe Yu. Ang tatlong anak na Prinsipe ng Emperor ay may kanya kanya nang titulo at posisyon sa Imperyo subalit wala paring napipili upang maging crown prince mukhang balak ng Noble Consort na kung hindi man ang anak niya ang magiging Emperor ay may makukuha pa rin siya lalo na kay Zhi Cheng.

Matalinong pasya pero sapalagay ko naman hindi ganun ka babaw ang Prinsipe.

Aish nababagot na talaga ako rito ah princess consort ako at preso hindi naman siguro masam kung lalabas ako sandali hindi?

"Lu Xing?"

"Ano po iyon Mistress?"

"Naasan ang Prinsipe? May sinabi ba siya tungkol sa aking paglabas at pag-iikot? Hindi naman siguro ako nakakulong sa silid na ito hindi ba nababagot na ako"

Nag-aalangan si Lu Xing bago sumagot tila yata hindi maganda ang ideyang iyon ng paglabas niya. "Chen Wang Fei kung ang sinasabi po ninyong pag-iikot ay dito lamang sa loob ng mansyon ay maari subalit hindi kayo maaring lumabas at mag-ikot sa bayan ng walang pahintulot ng Kamahalan"

Napasimangot si Xiaoyue sa narinig una pa lamang ay naisip na niya namahihirapan siya kay Prinsipe Yu subalit hindi niya inasahan na ganoon kahirap. "Nasaan ang kamahalan samahan mo ako sa kanya"

May otoridad na ani niya at bago pa man makasagot ni Lu Xing ang tanong niya ay pumasok na si Prinsipe Yu sa kanyang tanggapan kasunod si Minglan.

"Wang Ye, mabuti naman at nandito ka na maari ba kaming lumabas at maglibot sa bayan?" Malambibg niyang tanong baka sakaling payagan siya nito. Pero bigo siya kasi halos walang emosyon ang Prinsipe katulad ng palagi nitong aura.

[Wang Ye means my Prince or my lord]

"Aking Consort gustuhin ko man subalit may mga bagay kang mas dapat intindihin sa ngayon."

Itatanong sana niya kung ano iyon pero ibinulong na sa kanya ni Ming Lan ang nais sabihin nito. "Mistress dumating na po ang mga posibleng Concubine na napili ng Empress Dowager para kamahalan"

Matalim naman niyang inilipat ang tingin sa Prinsipe ilang araw pa lang magmula ng ikasal sila hindi ba tapos may Concubine na? Masyado naman atang nagmamadali ang Empress Dowager na palitan siya. Alam naman kasi niyang hindi siya gusto ng Empress Dowager subalit tila sumobra naman ata ito ngayon.

"Mga Concubine kamo? Wang Ye ano at tila yata hindi ko alam ito?"

"Bago mo ako akusahan aking Consort uunahan na kita wala rin akong alam tungkol rito at ngayon ngayon ko lang din natanggap ang kautusan ng inang Kamahalan tungkol sa mga Concubine kaya ako nandito upang sunduin ka at sabay natin silang kikilalanin"

Lihim siya napangiti sa sinabing iyon ng prinsipe sa buong buhay ni Yue'er walang tulad ng prinsipe ang nagpahalaga at nagbigay ng importansya sa kanya maliba kay Prinsipe Zhi Cheng, at ilang raw nila bilang mag-asawa palagi man siyang iniinis nito ay pinakikita pa rin ng prinsipe ang paggalang sa kanya.

Yue'er alam kong mali na nararamdaman ko ito subalit sa palagay hindi imposible magustuhan ko siya kaya patawarin mo ako.

"Kung gayon ay tayo na at puntahan na natin sila"

"Masusunod My Consort"

Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas ng loob ng mga tuta ng Empress Dowager...

His Royal Mistress (On Going)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon