Chapter 14 (Creepy)

8K 459 135
                  

CHAPTER 14

MAAGA siyang nagising at pinakialaman ang kusina ng bahay ni Hunter. Hindi siya gaanong pamilyar sa mga gamit na naroroon kaya nagpapasalamat siya na tinuruan siya ng may katandaan ng babae na naabutan siya sa kusina.

"Salamat po. Alam ko nang gamitin. Pasensya na po manang at ang aga ko kayong naistorbo," nahihiyang sabi niya.

"Walang anuman po. Kasintahan ka ba ni Sir?" nakangiting tanong nito.

Akmang sasagot siya nang may umakbay sa kaniya. Awtomatiko niya itong nilingon.

"She's my woman, Manang. And seems like she's already practicing to be my wife now that she cooks for me," anito habang masuyong nakatingin sa kaniya. "Good morning," bati nito sabay halik sa gilid ng labi niya.

Kaagad niyang naramdaman ang pag-init ng buo niyang mukha. Tumingin siya kay Manang na tila naaaliw na tiningnan ang amo nito.

"Masasarap ang mga niluto niya, Sir. Mukhang matatalo na ako niyan sa paghahanda ng masasarap na pagkain para sa'yo," anito habang natatawa.

"Ay hindi naman po. Hindi naman po ako permanente rito. Babalik din po ako sa isla," magalang na sabi niya.

Sa halip na pansinin ang sinabi niya ay lumapit lang si manang sa kaniya at hinawakan ang kamay niya.

"Salamat dahil nakilala kita. Alagaan mo po si Sir," anito sa mahinang boses.

Napatitig siya kay manang. Medyo maluha-luha ang mga mata nito. Napatikhim siya at matamang napatingin kay Hunter.

Tinawag nito si manang at kinausap. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa pero mukhang malapit si manang kay Hunter. Ilang sandali lang ay nagpaalam na itong umuwi.

"Nandito lang si manang tuwing umaga para magluto," paliwanag ni Hunter nang makaalis si manang.

"Nabanggit nga niya kanina," aniya habang kumukuha ng mga plato.

Awtomatiko siyang tinulungan ni Hunter. Ito na mismo ang nag-asikaso ng aalmusalin nila at pinuwesto sa mahabang mesa.

"Hinayaan mo na sana si manang magluto. But I appreciate this. Siguradong masarap," anito habang hinihila siya sa kamay.

Umupo ito sa silya kasama siya. Kinandong siya ng binata.

"Kakain tayong ganito?" natatawang tanong niya.

"Next time don't get up on bed without me knowing. I want to see you beside me every morning," anito habang masuyong sinasapo ang magkabila niyang pisngi.

Napatitig siya sa guwapong mukha nito. Ito ba talaga ang lalaking nagtapat ng pag-ibig sa kaniya kaninang madaling araw? Parang hindi pa rin siya makapaniwala.

"Gigisingin na lang kita kapag gising na ako?" nakangiting tanong niya.

Mahina nitong kinurot ang tungki ng ilong niya.

"Much better," anito habang titig na titig sa mga mata niya.

Tila ayaw nitong alisin ang tingin sa kaniya. Ni halos ayaw nitong kumurap sa tuwing nakatitig sa mukha niya.

"Let's eat and we'll go to the hospital. I want you to meet someone there," anito habang naglalagay ng pagkain sa plato.

Kandong-kandong pa rin siya ng binata. Ayaw yata talaga nitong humiwalay ng ilang pulgada sa kaniya.

"Check-up?" tanong niya.

Tumango ito.

"Hindi mo kailangang gawin ito, Hunter. Gagaling din ako," mahinang sabi niya.

Isla Fontana Series #4: Ruthless Slave (ON-GOING)Where stories live. Discover now