CHAPTER SEVEN

45.4K 1.8K 1.1K
                  

CHAPTER 7

PINAGPASALAMAT KONG may lumapit uli na dalawang babae sa bar. Mabilis na kumilos si Bentley para sa orders nila. Muli kong iginala ang paningin ko sa deck at sumimangot nang masulyapan na magkasama na uli sina Randall at Dein. Talagang nalilimutan ako ng best friend ko sa t'wing nandiyan ang boyfriend niya. But it's okay, mas gusto ko 'to kesa mag-chaperone ako sa kanila.

"Lahat ba 'to from SIS?" wala sa sarili kong tanong.

Nakangiwi kong tiningnan ang ilang guests. Parang ang hirap maniwalang students sila ng SIS. Sa pagkakaalam ko kasi, wala silang oras sa ganito. Unlike BIS students na mahilig sa parties at adventures.

"No," hindi ko inaasahang sasagutin ako ni Bentley.

"I wasn't talking to you," mataray kong sagot.

Ngumiti siya at tumitig sa 'kin, patuloy pa rin sa pagmi-mix ng drinks ng dalawang babae, saka tinuon doon ang paningin nang hindi nawawala ang ngiti sa labi. Umirap ako.

Then, I'm right. Some of them are not from SIS. Mas maniniwala pa 'kong taga-SIS ang isang 'to... Muli kong tiningnan si Bentley at awtomatiko ring na-guilty nang maisip kung gaano kasama ang naisip ko. Para ko na rin kasing hinusgahan ang status niya para isiping mas kapani-paniwalang taga-SIS siya.

Nasundan agad ng dalawa na namang lalaki ang ang mga um-order. Maingay mag-usap ang dalawa habang hinihintay ang drinks nila. Palihim ko namang pinanood si Bentley, at hindi ko na naman napigilang humanga, nakakairita na. Ang dalawang customers niya ay naging tatlo, apat, lima...hanggang sa hindi ko na binilang dahil nasundan pa.

Kung hindi ko lang marahil alam na med student siya, maniniwala akong ito talaga ang trabaho niya. He works like a pro—no, he's a pro. Hindi lang sa pagmi-mix ng drinks, kundi maging sa customer service, communication at teamwork.

Hindi siya nag-iisa, may isa pang bartender pero nasa loob ito ng sa hula ko ay small galley cabin. Ito ang nag-aabot ng ilang ingredients na imi-mix naman ni Bentley sa drinks. Ito rin sigurado ang nagpe-prepare ng foods na ino-order ng ibang customers. Ito rin marahil ang kaibigan na tinutukoy ni Bentley na nangailangan ng makakasama, part-timer din marahil tulad niya.

"You okay?" ngiti ni Bentley nang may kunin siya sa gawi kung saan ako nakaupo.

Nilingon ko ang dumarami niyang customers at tumayo. "Magpapahangin na muna ako."

"Stay." Hindi ko inaasahang hahawakan niya ako sa braso, natuon do'n ang paningin ko bago muling sinalubong ang tingin niya.

Marahan kong binawi ang braso ko. "Maliit ang space dito, naaabala ko ang trabaho ninyo."

"We're cool, just stay." Nginitian niya ako at sinenyasang maghintay bago bumalik sa kabilang side ng bar counter para tapusin ang naunang ginagawa.

Napabuntong-hininga ako at muling nainis sa sarili nang maupo nga ako. Iritable kong pinanood ang bilis niyang mag-mix ng drinks. Hindi ko halos makita kung alin sa mga bottle ang dinarampot niya. Gano'n kabilis siyang kumilos. Hanggang sa hindi ko napansing nawawala na ang inis ko.

"Here's your order, ma'am," anang kasama ni Bentley, ngayon ko lang nakita ang kabuuan niya. Lumabas siya mula sa galley para iabot ang pasta sa isang customer.

"May I borrow your co-bartender?" biro ng customer, napalingon ako. I'm sure si Bentley ang tinutukoy nito.

Humalakhak si Bentley at saka inilapag ang katatapos lang na drinks sa counter at inilapit nang bahagya ang mukha sa nagbirong babae. Mas inilapit din ng babae ang sarili, nakangiti at nagniningning ang mga mata niya habang nakatitig kay Bentley.

LOVE WITHOUT FEARTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon