Chapter 1

129 12 9
                  

"FUCK!"
Nagpakawala ng isang malutong na mura si Tem nang tamaan siya ng soccer ball sa balikat. Nananahimik siya habang naghihintay sa ilalim ng puno sa mga kaibigan niya nang masapol siya ng bola. She was busy listening to music at wala siyang pakialam sa paligid niya.

Artemis Quintana is a sophomore. Matangkad, sexy at mala-anghel ang mukha pero katulad ng pangalan niya ay wild ang personality nito unlike her older sister, Athena. Sukob sila sa taon at bukod sa pagkakahawig nila ay wala na silang ibang similarity.

Tem likes socializing with people while Tin likes to stay home and draw. Hindi na siya nagtaka nang kunin nito ang kursong Interior Design. At si Tem naman dahil kailangang may mamahala ng negosyo ay napilitang mag-aral ng Business Management. Kaya naman ng utak niya, hindi lang niya hilig. Mas gusto niya ang—

"Are you okay?" Hinihingal na tanong ng lalaki sa kaniya. Lumuhod ito sa tabi niya at hindi alintana kung madumihan ang pantalon na ngayon ay nakalapat sa damuhan. He looked so goddamn tasty with his simple white shirt. Palagi nitong suot ang isang leather necklace na may pendant na hugis crossbow. May kahabaan ang buhok nito at palaging nakapusod. Sa halip na makapangit ay lalo pa itong nagmukhang gwapo.

Tem is still mad. Masakit ang balikat niya. Handa na siyang sapakin ang may atraso sa kaniya pero nang magtama ang mga mata nila, she was too stunned to even speak. The man's light blue eyes were mesmerizing. Binagayan ito ng malantik na pilik at katamtamang kapal ng kilay. His pointed nose na siguradong namana nito sa amang Amerikano ay walang pores. And those lips— her head is on a haywire at bahagya niyang iniwas ang tingin.

Jarek Aldric Stark, ang goalkeeper ng soccer team sa Ridgeview University.

Kilala niya si Ian at Caius na co-players nito at mabait ang mga ito sa kaniya. Palagi siyang binabati sa hallway o kahit saan siya makasalubong sa school grounds. Kung minsan nga ay nanonood pa ang dalawa ng tugtog niya. Pero si Jarek ay ubod ng suplado. Walang imik at kapag nahuhuli niyang nakatingin sa kaniya ay parang tumatagos hanggang kaluluwa niya. Ngayon lang niya nakita ang mga mata nito ng malapitan at naniniwala na siya sa mga babaeng narinig niyang nag-uusap sa washroom. Ang mga mata daw nito ay sapat na para mamasa ang panty nila.

Tangina. Mukhang pati siya ay hindi pinatawad, at dahil doon ay lalo siyang nairita.

"I said, are you okay?" ulit ni Jarek sa tanong nito kanina. Hahawakan sana nito ang braso niya nang tabigin niya ang kamay nito.

"I'm fine." Pero ang totoo ay masakit ang balikat niya. Paano siya tutugtog mamayang gabi nito?

Hindi siya pinansin nito. "I'll take you to the clinic."

Ang boses ni Jarek ay may halong pag-aalala at kahit gustong matunaw ng puso niya ay tinakpan niya ito ng pagtataray.

"I said, I'm fine. You can go now," pagtataboy niya sa binata.

"Anong oras ang sunod mong klase?" Sa halip na umalis ito ay naupo pa sa tabi niya. Nagtaka si Tem kung bakit siya biglang kinakausap ng lalaki samantalang dati ni hi or hello ay hindi nito masabi sa kaniya.

Tem pretended that she didn't hear him at ibinalik ang headphones sa tainga. Kung gusto nitong mamahinga sa lilim ng puno ay hindi niya pipigilan. Hindi naman sa kaniya ang university para pagbawalan itong tumabi sa kaniya.

"What the—" She was about to swear when she caught him staring at her. Kinuha ni Jarek ang isang headphone sa tainga niya at ginamit nito para pakinggan ang tugtog.

Nagulat pa siya nang humimig ito na parang alam ang kanta. Nirvana is one of her all time favorite bands, and she doesn't think they would like the same thing. Baka nga opera songs pa ang trip ng binata.

Take Me As I AmTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon