පළමු සඳ 🌝❤️

764 84 11
                  

නිවාඩුවකින් පස්සෙ අලුත් අධ්‍යන වර්ෂයක ආරම්භ වුණ නිසාම කවුරුත් හරිම  උද්‍යෝගයෙන් තමයි හිටියෙ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

නිවාඩුවකින් පස්සෙ අලුත් අධ්‍යන වර්ෂයක ආරම්භ වුණ නිසාම කවුරුත් හරිම  උද්‍යෝගයෙන් තමයි හිටියෙ.

" Good morning අයියේ. ඔයා අද වේලාසනින් university එකට ඇවිත්. "

ඒ තමයි මගේ හිනාවට හේතුවෙන කෙනා

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ඒ තමයි මගේ හිනාවට හේතුවෙන කෙනා. කවී.. මට වඩා අවුරුද්දක් බාල වුණත් එයා මට හොඳ යාළුවෙක් වුණා.

" Good morning මල්ලි . වෙනදට වඩා අද ටිකක් වෙලාසන ආවා. "

" අයියට අද ලෙක්චර් එකක් තියනවද? "

" ඔව් මල්ලි . උදෙන්ම ලෙචර් එකක් තියනවා... ඒක නෙමෙයි නිවාඩු කාලෙ ගෙදර ගිහින් එනකොට අපිව මතක් වුණේ නැද්ද? "

" නෑනේ.. "

එහෙම කියපු කවී මගේ දිහා බලාගෙන හිනා වුණා.. මම බොරුවට රවලා අහක බලාගත්තා..

" හරි හරි ගෙනාවා ගෙනාවා.. කවුරු අමතක වුණත් ඔයා අමතක වෙනවද අයියේ. "

" ඒක මිසක්... "

"මගෙ කාර් එකේ ඇත්තෙ. මෙතනට ගෙනාවොත් කන්න වෙන්නෙ නෑනේ.. ඒකයි ගෙනාවෙ නැත්තෙ. මතක ඇතුව යන්න ඉස්සෙල්ලා ඉල්ල ගන්න. "

" මොනවා අමතක වුණත් ඒ වගේ දේවල් අමතක වෙන්නෙ නෑ මලයෝ... "

මම එහෙම කියලා හිනා වෙනකොට කවිත් ඒහා සමානව හිනා වුණා..

අමාවකට පෑයූ සඳ 🌚🌝 (Y̑̈ȋ̈Z̑̈h̑̈ȃ̈n̑̈ C̑̈ȏ̈m̑̈p̑̈l̑̈ȇ̈t̑̈ȇ̈)Where stories live. Discover now