ភាគ2🔞

8.5K 217 3
                  

ត....

"អ្ហាស៎~~ផ្លាប់ៗៗៗៗ~~អ្ហឹស៎ស្រួលណាស់~~វ៉ោវ វាអួលណាស់!អ្ហស៎"Jumanប្រឹងដោលចូលកាន់តែជ្រៅគេកន្រ្តាក់ចុងតិចៗមុននឹងវាកាន់តែរីកធំក្នុងរន្ធរបស់នាងបុកយូរៗវាចាប់ផ្ដើមជ្រាបទឹកចេញមកតែអ្នកណាទៅដឹងថាពេលដែលទឹកក្ដរបស់រចេញមកហើយស្រីស្រស់បែរជាសុំឲគេបុកកាន់តែខ្លាំង"អ្ហស៎!កន្ដួយអូនមិនទាន់ចេញទឹកទេ!អ្ហាស៎~~បុកក្ដឲខ្លាំងមកអ្ហឹស~~"នាងប្រឹងរុញកន្ដួយឲជាប់ខ្លាចរបូតក្ដចេញពីរន្ធរបស់នាងធ្វើឲJumanក្នាញ់ទះគូថនាងលេងមួយដៃរុញក្ដចូលបន្ថែមសឹងតែកប់ស្បូន

"ផ្លាប់ៗៗៗៗ~~អ្ហាស៎ៗៗៗ !អ្ហឹស!ស្រួលកន្ដួយណាស់អ្ហិស៎ៗៗៗ~~ច្រូច!!"ដល់គោលដៅភ្លាមJumanរុញក្ដកាន់តែញាប់មុននឹងដកក្ដចេញមកបាញ់ដាក់អណ្ដាតឲនាងលិតទាល់តែអស់ទឹកក្ដ។ការចុយគ្នាដ៏ស្រួលស្រៀវស្រើបបានបញ្ចប់ទៅដោយរលូនខាងស្រីនឹងខាងប្រុសបើកដៃឲគ្នាទៅវិញទៅមកគួរឲស្រេកឃ្លានពួកគេចុយលាន់លឺសំឡេងខ្ទ័រពេញបន្ទប់មានតាំងពីដេកលើឥដ្ឋចុយផ្ងារ ចុយផ្កាប់ជាពិសេសsukimaលើកជើងបង្ហាញទឹកកន្ដួយហ៊ាកក្លាក់ចេញមកធ្វើឲក្ដដែលរីកធំស្រាប់ទៅហើយរមួលចង់រុកចូលរន្ធកន្ដួយនាងម្ដងហើយម្ដងទៀតចុយទាល់តែក្ដរបស់គេឈប់ចេញទឹកទើបJumanបានសម្រាកតែsukimaនាងមិនទាន់អស់ចិត្តទេនាងចង់ឲកន្ដួយនាងសុខស្រួលទើបនាងចុចខលឲអង្គរក្សរបស់នាងដែលជាជនជាតិបារាំងនឹងជប៉ុនមកប្រាំនាក់ទៀតមកបុកកន្ដួយបូកក្នុងបន្ទប់យ៉ាងសុខស្រួលខ្ទាតទឹកក្ដប្រលាក់ពេញឥដ្ឋហើយនាងត្រូវពួកបារាំងពីរនាក់ដែលក្ដធំជាងគេអូសឲដេកលើឥដ្ឋហើយពួកគេចុយខ្លាំងញុកក្ដចូលបុកយកៗទាល់តែនាងស្រែកថ្ងូរ
"អ្ហាស៎ៗៗfuck!!ផ្លាប៎ៗៗៗ~~ឈឺណាស៎អ្ហាស៎!!ចុយទៀតស~~ដាក់ក្ដបងចូលទៀតមក"នាងហែកជើងហើយផ្ងារពោះមកព្រមទាំងឲរបស់ម្នាក់ទៀតជ្រៀតខ្លួនចូលបុកកន្ដួយនាងលឺសូតែផ្លាប៎ខ្ចាយទឹក💦
"អ្ហស៎/អ្ហាស៎ក្ដបងចេញទឹកហើយអូនសម្លាញ់!ផ្លាប៎ៗៗៗសឺត~~~"គេចុយមួយផឹបៗធ្វើឲក្ដលូនចូលកប់ដល់ស្បូនតែនាងរឹតតែស្រួលហែកក្ដិតឲបុរសទាំងប្រាំបុកកន្ដួយរហូតដល់សន្លប់ហើយពួកគេដាក់វេនចុយគ្នាម្ដងពីរម្ដងបីទាល់តែកន្ដួយនាងរលុងទើបពួកគេឈប់ហើយលើកនាងដាក់លើគ្រែហើយចេញទៅម្ដងម្នាក់ៗបន្សល់ទុកតែនាងស្រីនឹងប្រុសកំណាន់ម្នាក់ទៀតប៉ុណ្ណោះ។

ស្រីបម្រើថ្មី💦🔞Where stories live. Discover now