:PROLOGUE

8.1K 165 1
                  

Adria

"Et fores aperi mihi receperint!"

Pagkabukas ng dalawang malaking pintong pinoprotektahan ng itim na mahika, sumingaw agad galing sa loob ang usok na may hatid na lamig. Kusang nagsara ang mga pinto at awtomatikong nag-apoy ang mga nakapalibot na sulo pagkatapos kong makapasok.

Sa kanya agad nabaling ang mga mata ko. There he was, lying inside a big chunk of frozen ice conjured from Forbidden Magic. I just had to preserve Cyan's body. Hindi ko kayang hindi siya makita kahit pa wala nang buhay ang katawan niya. My tears fell on their own. Twenty years wasn't enough to make me forget that day.

Dinama ng palad ko ang malamig na yelo. Malinaw kong naaaninag ang repleksyon ko rito. Walang ipinagbago ang itsura ko mula no'ng araw na nawala sa 'kin si Cyan. Ang edad ko lang ang tumatanda pero hindi ang pisikal kong anyo. The former Queen was right, Wizard's and Witches have longer lives and ages slow, especially Elemental Masters.

"I see you're back again to visit your beloved, your Majesty." From the shadows a voice echoed.

"Lagi akong babalik dito para makita siya, Eve." Mapait akong napangiti habang nakasilay sa mukha ni Cyan na parang natutulog lang. "There will never come a day that I'll forget him."

I miss him so much— I want to hear his voice.

Ilang taon ko na rin siyang hinahanap pero hanggang ngayon, walang magandang balita.

"It seems hard to be you; ruling such a vast land. Honing young wizards and witches while hoping to find the one you hold dear," she stated pertaining to how I've been guiding the kingdom as the Queen and the Head Mistress of Elixir since Queen Devian's death.

Nag-umpisang maglakad si Eve paikot sa kinalalagyan ng malaking tipak ng yelo. "Form a contract with me Your highness, and I will be your slave forever," alok niya na nang makarating sa harap ko. With her eyes on mine, she kneeled down as she kiss the back of my hand. Vampires really are cunning.

Eve is the same little girl who coaxed me to use Forbidden Magic. She since never left my side. Alam kong hinihintay niyang kailanganin ko siya uli. Para siyang tuksong laging naka-abang. And because of her, I discovered that creatures of dark origin such as Succubi, Inccubi, Vampires, and even Mermaids can teach Forbidden Magic, but with a toll. They can form lifelong contracts with a partner, a bond that can never be broken. One won't be able to expel the treacherous Dark Magic once a contract is made. You'll live your entire life in darkness. Gaya nina Klaude at Chartreuse na sa tingin ko ay may kontrata sa isa't isa.

"That serious expression on your face is scaring me, Eve," nakangiti kong biro.

I gave her a pat on the head, treating her as if she were just a child. But I do know that vampires are immortal, and that she's definitely much older than I am. I never saw her as someone evil. After all these years that she's been secretly guarding Cyan, thinking that I didn't know about it.

"I can make things easier for you. We can immediately track your beloved's soul with a full pledge Dark Magic," she said with concern.

Matipid akong napangiti. Alam na alam ko kung ga'no kadaling mahanap si Cyan gamit ang itim na mahika. Pero hindi ko magagawang ibigay ang sarili ko ng tuluyan. Forbidden Magic is a sin that I will never succumb to.

"See you, Eve," paalam ko habang isinasara na ang mga pinto ng kuwarto. The secret chamber that I made especially for Cyan.

Hahakbang na sana ako palayo kundi lang napatigil nang maliliit na boses.

"Your highness! Your highness!" Three different colored Pixies said in unison as they zoom across the hallway.

Nilingon ko ang pintuan na mabuti na lang ay naikubli na ng itim na mahika. "Why are you all in a hurry?" baling ko na sa tatlo.


"We—we found him!"

"We found the Prince!"

Hindi ako makapaniwala sa narinig. Halos liparin ko ang pasilyo papunta sa kuwarto ng dating reyna na ngayon ay pag-aari ko na. I swung the door open. Agad kong nilapitan ang bolang gawa sa salamin na nasa ibabaw ng mesa. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pamilyar na pigura ng isang lalaking nakatayo habang may kinakausap.His hair is black with touches of white. There's an earring on one of his ears. He's wearing clothes all in black and his face— it's the same face that's engraved not just in my memory. Naramdaman ko na naman ang init ng mga luhang nagbabadya sa gilid ng mga mata ko. He might look a little different but it's him— it's really him. Wala sa sariling nabuhat ko ang bolang salamin, my heart beating so fast while my tears won't stop flowing. I finally found you Cyan!


"Kilala mo ba ang Se7en?!" tanong ng lalaki sa harapan niya.

"Never heard of."

The—the same voice, how I missed hearing him speak. Is it just pure luck that his face and voice are still the same from his old self o epekto ba 'to ng lakas ng itim na mahika? It could also be because of the fact that he is an Elemental Master, our blood and soul itself is magical.

They started talking harshly. At nakumpirma kong tama nga ang hinala ko na hindi maganda ang takbo ng usapan nila nang sinubukan siyang suntukin ng lalaking nasa harap niya, na nagawa naman niyang masalo ang kamao. That started everything. The guy continued punching him but he was able to dodge all of them perfectly.

"Yow Khaos! Looks like you're already having fun without us," sigaw ng isa pang lalaki na nanonood lang.

I think he's calling Cyan—Khaos. Is t-that his name now?

The two chatted until a girl beside the other guy spoke. "Specially when there's blood," she giggled. Tila kilalang-kilala ng dalawa si Cyan. Perhaps they are his friends?Natutop ko na lang ang bibig dahil sa sunod na naging pagkilos ni Cyan. Nanlalaki ang mga mata kong pinipilit panoorin ang mga nangyayari sa loob ng bolang salamin. What I'm witnessing right now is shocking me, enough to make me shiver. This may be beyond anything I could have imagined, but even if my mind is having doubts, my heart isn't. The deafening beat of my heart is saying it's really him. Sigurado ako.

Power Within II: Bound by a Promise(Under revision)Where stories live. Discover now