Wattpad Original
Mayroong 8 pang mga libreng parte

Kabanata 1

70.7K 2K 1.1K
                  


Liking

Naglalakad kami nina Cassie papuntang library. Library period kasi namin ngayon kaya mukhang magbabasa na lang ako ng novels dahil wala naman masyadong ginagawa kapag library period.

Nakahiligan ko na rin kasing magbasa ng books pero kung madalas ay nang hihiram lang ako o 'di kaya ay nagda-download ako sa phone ko.

Kapagkarating namin sa library ay parang tumalon ang puso ko nang namataan ko si Ross na seryosong nagbabasa ng novel ni Stephen King. Napalunok agad ako habang tinititigan siya.

"Doon tayo," sabi ko kina Cassie at tinuro ang puwestong hindi ako matatanaw ni Ross pero masisilayan ko siya.

I heard Raf and Cassie chuckled nang napansin din nila si Ross. Tahimik kaming umupo sa puwesto na itinuro ko Ang gwapo niya talaga!

I didn't know na nagbabasa rin pala siya ng mga libro at akala ko ay hindi na kami magkakaroon ng similarities. He's too sporty at kaya niyang makipag-socialize sa ibang tao which is hindi ko Gawain. But I am not a nerd. Sadyang hindi lang umusbong ang aking social life.

Seryoso lang siyang nagbabasa ng libro at habang tinititigan ko siya ay para siyang kumikislap sa mga mata ko. Ang gwapo niya, my god! Para akong nanghihina habang tinititigan siya.

"Patay na patay ka na kay Ross alam mo ba 'yon?" bulong ni Raflesia sa akin habang nagbabasa ng libro ng history of Korea.

I hushed her. Napahalumbaba ako at taimtim na tinititigan si Ross. Gusto ko na talaga siyang kausapin o i-close pero natatakot ako dahil baka mamaya ay i-reject niya ako. Mararamdaman ko na ang first rejection.

Napatingin ako sa kanyang labi nang basain niya 'yon at gumagalaw pa ang kanyang mapulang labi habang nagbabasa.

Nagulat ako nang biglang harangan ni Lucas ang view ko kaya napangiwi ako. Nakangiti siyang tumingin sa akin at umupo naman si Dino sa tabi niya. Galing kasi sila ng CR kaya hindi sila nakasabay sa amin.

Kumunot ang noo ni Lucas dahil nakasimangot ako kaya nilingon niya 'yung tinitingnan ko sa kanyang likuran at humarap sa akin na nakangisi na.

Bakit pakiramdam ko may gagawin na naman 'tong si Lucas? Hindi nga ako nagkamali. He stood up atsaka pinuntahan si Ross na tahimik na nagbabasa.

Umupo siya sa tabi ni Ross kaya napatingin sa kaniya si Ross. Ngumiti si Lucas sa kaniya pero seryoso lang ang ekspresyon ni Ross habang nakatingin kay Lucas.

Hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila dahil malamang ay mahina ang boses ni Lucas. Kumunot ang noo ko nang biglang ngumisi si Lucas at tiningnan ako. Napalunok ako nang nagtapo ang mga mata namin ni Ross.

Pinanood ko si Lucas na naglalakad papunta sa puwesto namin habang nakangisi.

"Pwede na pala ikaw lumabas," sabi sa akin ni Lucas kaya napangiwi ako.

"Ano?" sabi ko habang nakakunot ang noo.

Mahina siyang natawa. "I mean puwede ka nang pumunta sa table ni Ross. Pinagpaalam na kita..." Kumindat siya kaya tumagos ang mga mata ko kay Lucas at nakita ko si Ross na nakatingin sa akin.

Nanlaki ang mga mata ko at kumalabog ang dibdib ko sa sinabi ni Lucas. Bakit gusto ko na ayaw ko? Kinakabahan ako. Baka may masabi akong kung ano tapos ma-turn off na siya sa akin.

Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papunta sa puwesto ni Ross. Gusto ko talaga siya maka-usap pero kinakabahan ako dahil para akong matutunaw sa tingin niya.

Pinapanood niya ako habang naglalakad papunta sa puwesto niya. Malamig pa rin ang kanyang tingin nang umupo ako sa harapan niya.

"Lucas said you want to sit with me, bakit?" aniya at nag-panic na ang buong sistema ko sa sinabi niya.

Taming the Heat (La Grandeza Series #2)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon