Chapter 11

150K 3.8K 1.4K
                  #11 malapot na likido

Ipapa-Tulfo kita! Ahhh a-ang laki ng s-sausage mo,
-
Yasmin

rated-18

Yasi

Seryoso kong tinignan si Reeve na hinihintay ako sa sala. Nang makita niya ako, hindi ko napigilan ang pag-usbong ng samutsaring emosyon sa dibdib ko nang lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa baywang.

"Reeve please," I muttered before quickly removing his hand on my waist, afraid that someone might see us.

Tumikhim ako nang manatili siyang tahimik at pinagmamasdan ako. "Asan 'yung first aid kit niyo? Sa'n natin gagamutin 'yan?" Kailangan ko na iwasan ang kahit anong paksa ukol sa nangyari sa amin nung gabing iyon.

Oo, duwag ako. Inaamin ko iyon. Ngunit natural lang naman akong matakot sa isang bagay na kailanman ay hindi ko inaasahang gawin o maramdaman diba?

"What parts of your body did that bastard touch?" Sa halip ay tanong niya. Tumaas ang balahibo ko sa bagsik ng tindig niya.

Pumikit ako. "Reeve, yung first aid kit, asan?"

"Answer me, Yasmin. What fucking parts of your body did he touch?" Nakaramdam ako ng matinding takot sa kaseryosohang taglay ng boses niya. Kung lagi siyang seryoso, mas lalo ngayon.

Lumunok ako. "P-pinisil lang dibdib ko at hinapit ako sa b-baywang," nautal pa ako tangek.

I saw how his breathing became unsteady. Nandidilim ang paningin niya.

"Mga anak," napatingin ako sa gilid nang pumasok si Tita Monic dito sa living room. Kasama nito si Dexter na duguan ang mukha. "Sht," gulat kong bulong. Hindi naman ganyan kalala kanina ang mukha niya! O baka dahil madilim sa labas, hindi ko natignan ng husto ang basag niyang mukha.

Tinignan ko si Reeve. Ganun ba kalakas ang suntok niya at napadugo niya ang mukha ni Dexter sa iilang suntok lang?

"Get that bastard away from me, Ma," nagbabantang sabi ng baritonong boses.

.....

Natinigan ni Monic ang talim sa boses ni Reeve. Nakatitig ito kay Yasmin na para bang siya ang pagpapakalma nito. Dexter on the other hand was wincing in pain as he sat on the sofa.

Pareho silang nagkatinginan ng babae. Yasmin looked uncomfortable.

"Hija, linisan mo na ang sugat niya," marahang sabi ng ginang na siyang tinanguhan ni Yasi.

"Opo. Sa'n po Tita 'yung first aid ki-"

"I'll take her to my room, ma. She'll treat this cut there," Reeve cut her off.

Tumungo si Yasmin ngunit muli siyang nag-angat ng tingin nang marinig ang pagsinghap ng nanay ni Reeve. Her eyes are wide open as she stared at the both of them. Nagtaka si Yasi pero sinulyapan niya lang si Reeve na seryosong nakatitig pa rin sa kanya hanggang ngayon.

"Y-you will t-take her there?" Takhang tanong ng ginang.

"I have my kit in my room," sagot nito at binalingan si Yasmin, "Let's go," lalong natigilan si Monic nang marinig kung gaano kaingat ang boses ng anak nang kausapin nito si Yasi.

"Sige. Tita, akyat na po muna kami sa taas," magalang na sabi ni Yasmin, hindi naninibago sa marahang boses ni Reeve sa kanya dahil palagi namang ganun makipag-usap sa kanya ang binata.

His Personal Mistress✔️[18+]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon