Chapter 6: Hidden Message

14 10 16
                  

I want to dedicate this chapter to Yue_Perez. Thank you for reading my story. Readers, you can also support her story.

I woke up so early this morning. I can't sleep properly last night because of what I've seen yesterday.

I should know what's written inside my mom's diary as soon as possible.

Naabutan ko si papa na nagkakape sa kusina, mabilis niya akong pinagtaasan ng kilay. Marahil ay nagtataka dahil hindi naman ako gumigising ng ganito kaaga, 6 a.m pa lang at babago pa lang sumisikat ang araw sa labas.

"Morning," I greeted him.

He take another sip on his coffee. "Maaga ba ang klase mo ngayon?" Tanong niya.

I shook my head and sat beside him.

"Kung gano'n pala, bakit ang aga mo 'atang nagising?" he asked suspiciously.

Nagkibit balikat ako at nakiinom sa kape niya.

"Bawal po ba?" tanong ko. Pinipilit na huwag magmukhang may binabalak.

His brow furrowed as he looked at me seriously.

"Anong oras po ang alis mo?" pag-iiba ko sa usapan. Kating-kati na ako na maghanap, kung pwede lang na paalisin na kaagad si papa ay ginawa ko na pero pambabastos naman iyon kaya pinili ko na lang na maghintay.

"Pagkatapos kong magkape ay aalis na ako, marami kaming dapat tapusin ngayon," sagot niya at humigop ulit ng kape.

My father is working in the construction firm, we're not rich but he can provide our needs. I'm so lucky because he's my father even though he's hiding something from me.

After a few minutes he stood up and get his bag.

He glanced at me.

"Mauna na 'ko, huwag mong kakalimutang isarado ang pintuan bago ka umalis," paalam ni papa at humalik sa noo ko.

I nodded and waved my hand to say goodbye.

It's already 6:30 in the morning, naisip kong maligo at kumain muna bago bumalik sa kwarto ni papa. Baka kasi malibang ako sa kababasa ng mga nakasulat sa diary ni mama at mahuli pa ako sa klase.

I just cooked an egg and fried rice for myself. Mabilis ko 'yong inubos at patakbong pumasok ng banyo para makapaligo.

Nagshampoo at nagtoothbrush lang ako.

'Mabango pa naman ako kaya okay na 'yon!'

After thirty minutes, I'm finally done.

Lakad-takbo ang ginawa ko papunta sa kwarto ni papa, para akong batang sabik na sabik sa matatanggap na regalo.

Nang makapasok sa loob ay lumuhod agad ako at kinapa ang kahon sa ilalim ng kama.

My brow quickly furrowed.

Inilawan ko ang ilalim ng kama. Nanlaki ang mata ko nang makitang wala na ang kahong nakita ko rito kahapon.

"Nandito lang 'yon kahapon!"

Napasabunot ako sa sarili at inis na hinalungkat ang ilalim at sapin ng kama.

'Itinago kaya ni papa? Pero bakit? Tama ba ang kutob ko? May importante bang nakasulat sa diary na 'yon?'

"Leche!" inis kong sigaw nang hindi makita ang hinahanap ko.

"Shanaiah! Yohoo!"

The Blood Sucker (VS#1)Where stories live. Discover now