ઘણુ બધુ કહેવુ છે મારે તને, પણ ક્યારેક તું નથી તો ક્યારેક શબ્દો નથી..!!
  • LOVE
  • JoinedNovember 29, 2017Story by Fenu
Happy Birthday by 7Fenil5
Happy Birthday
For Crazy Girl !!
ranking #396 in happybirthday See all rankings
3 Reading Lists