Hi! I'm Chaos the god of all. I'd like to welcome you to OLϟ MPUS么 the place where aspiring writers go.  


Welcome to Mt Olmypus where you can win prizes in just a click. As Zeus said, "ᴛʜᴇ ᴇᴀɢʟᴇ sᴇᴛᴛʟᴇᴅ ɪᴛsᴇʟғ ᴏɴ ᴀ ʙᴏᴜʟᴅᴇʀ ᴀᴛ ᴛʜᴇ ᴇᴅɢᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ᴘʟᴀɪɴ ᴀɴᴅ ᴡᴀᴛᴄʜᴇᴅ ᴡɪᴛʜ ғᴏʟᴅᴇᴅ ᴡɪɴɢs ᴀs ᴛʜᴇ ᴀʀᴍɪᴇs ʀᴀᴄᴇᴅ ᴛᴏᴡᴀʀᴅs ᴏɴᴇ ᴀɴᴏᴛʜᴇʀ. ᴀ ɴᴏɪsᴇ ʟɪᴋᴇ ᴛʜᴜɴᴅᴇʀ ғɪʟʟᴇᴅ ᴛʜᴇ ᴀɪʀ, ᴀɴᴅ ᴅɪsᴛ ʀᴏsᴇ ғʀᴏᴍ ᴛʜᴇ ɢʀᴏᴜɴᴅ ɪɴ ᴄʟᴏᴜᴅs." Means, this is the sign that Mt Olympus awaken. Finding all olypians to join to our contest. Come and be one of the Olympians who are brave like Athena, and love to write a stories like Mnemosyne.


𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦
2022 ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ

✦ Chaos Award
-ғᴏʀ ᴍʏsᴛᴇʀʏ,ʜᴏʀʀᴏʀ, ᴀɴᴅ ᴠᴀᴍᴘɪʀᴇ/ᴡᴏʟғ sᴛᴏʀʏ

Sanctuary of Roses
-ғᴏʀ ɢᴇɴᴇʀᴀʟ ғɪᴄᴛɪᴏɴ, ᴀɴᴅ ғᴀɴᴛᴀsʏ
ᴊᴜᴅɢᴇ ʙʏ ᴀᴘʜʀᴏᴅɪᴛᴇ

✦ Arrow of Eros
-ғᴏʀ ʟᴏᴠᴇ sᴛᴏʀɪᴇs, ᴛᴇᴇɴ ғɪᴄᴛɪᴏɴ, ʏᴏᴜɴɢ ᴀᴅᴜʟᴛ sᴛᴏʀʏ

✦Shattered Heart of Apollo
-ᴘᴏᴇᴛʀʏ ᴄᴏɴᴛᴇsᴛ
-ғɪɴᴅɪɴɢ ᴊᴜᴅɢᴇ𝐔𝐩𝐜𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦

✦Drunkard Club of Dionysus
-ʙᴏᴏᴋ ᴄʟᴜʙ
  • JoinedApril 25, 2022


Last Message
Olympus-Community Olympus-Community May 29, 2022 04:08PM
Hola! Si Dionysus ay nakaisip ng ideya, book club kaniyang kailangan upang buhay niya'y sumaya. Halina't sumali sa nakakabaliw at masayang Book club ni Dionysus.https://www.wattpad.com/story/3118432...
View all Conversations

Stories by Cháos
Drunkard Club of Dionysus by Olympus-Community
Drunkard Club of Dionysus
Sa gobyernong tapat ang lasinggerong si Dionysus ang kailangan! Hola! Kayo ay imbitado sa book club ng dakila...
ranking #182 in bookclub See all rankings
Shattered Heart of Apollo (Poetry contest) by Olympus-Community
Shattered Heart of Apollo (Poetry...
Maligayang pagbati sa bagong patimpalak ni Apollo! Isang patimpalak kung saan ang dyos ng musika at tula ang...
ranking #630 in poetrycontest See all rankings
Cháos Award by Olympus-Community
Cháos Award
Welcome to Chaos Awards 2022! Kung ika'y nagsusulat ng katakutan at misteryo ay pasok ka na! Alina't sumali k...
ranking #14 in mysterycontest See all rankings
3 Reading Lists