වැටෙන්න හේතු දාහක් තියෙද්දී පියාඹන්න එකම එක හේතුවක් හොයාගන්න...🥀

Fɪɴᴅ A Rᴇᴀsᴏɴ Tᴏ Fʟʏ, Wʜᴇɴ Tʜᴇʏ Aʀᴇ Tʜᴏᴜsᴀɴᴅs Oғ Rᴇᴀsᴏɴ Tᴏ Fᴀʟʟ...🥀
#𝕃𝕠𝕧𝕖 𝕪𝕠𝕦𝕤𝕖𝕝𝕗 ❤︎

𝙷𝚎𝚢, 𝙸'𝚖 𝚜𝚞𝚑𝚊

sᴛᴜᴅɪɴɢ...
7𝑙𝑖𝑛𝑒𝑟 ✔︎
Jɪᴍɪɴ ʙɪᴀsᴇᴅ..❤︎
Jᴋ ʙɪᴀsᴇ ᴡᴇᴀᴋᴇʀ..シ︎

𝙸 𝙷𝚘𝚙𝚎 𝚈𝚘𝚞 𝙴𝚗𝚓𝚘𝚢,𝚁𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 𝙼𝚢 𝚂𝚝𝚘𝚛𝚒𝚎
𝙰𝚗𝚍 𝙵𝚘𝚕𝚕𝚘𝚠 𝙼𝚎 ❥︎
  • ᦔ𝘳ꫀꪖꪑ ᭙ꪮ𝘳ꪶᦔ ♥︎
  • JoinedNovember 10, 2021


Last Message
Park_suha Park_suha Dec 23, 2022 10:14AM
Meet again chapter 01 published....
View all Conversations

Stories by ~ 𝕊.𝕌.ℍ.𝔸 ~
Ⓝ︎Ⓞ︎Ⓣ︎ ꪑ𝓲ꪀꫀ ♥︎ Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ... by Park_suha
Ⓝ︎Ⓞ︎Ⓣ︎ ꪑ𝓲ꪀꫀ ♥︎ Cᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ...
අහබෙන් හම්බණු ආදරවන්තයින් දෙදෙනෙක්... ඔවුන් දෙදෙනාව එකතුකරන්න ආපු රොස මලක්... ගිවිසුමකට වෙන්වූ ඔවුන්ගෙ සම්බන්...
+6 more
𝑴𝒀 𝑨𝑹𝑹𝑶𝑮𝑨𝑵𝑻 𝖈𝖊𝖔 ❤︎ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑒𝑑... by Park_suha
𝑴𝒀 𝑨𝑹𝑹𝑶𝑮𝑨𝑵𝑻 𝖈𝖊𝖔 ❤︎ 𝐶...
පලිගැනීම එකම විසදුම කරගත් අහංකාර තරුණයෙක් වටා ගෙතුණු ආදර කතාවක් ඔවුන්ගෙ ඉරනම කෙසෙ ලියවී ඇද්ද? එය ඔවුන්ටම ප්...
꧁ 𝕄𝕖𝕖𝕥 𝔸𝕘𝕒𝕚𝕟 ꧂ ᵒⁿᵍᵒⁱⁿᵍ... ᴛᴇᴀᴋᴏᴏᴋ ... by Park_suha
꧁ 𝕄𝕖𝕖𝕥 𝔸𝕘𝕒𝕚𝕟 ꧂ ᵒⁿᵍᵒⁱⁿᵍ...
requested story... කිසි දිනක නොපැතූ අසම්මත පෙමක්... ලංකර ගන්නත් දුරස් කරන්නවත් නොහැකිව ලතවෙන හිතක්... කාලයත්...
ranking #15 in teahyun See all rankings