== ᴍɪɴ ᴄᴀʀᴀ 🐷 ==

ꜱᴏᴘᴇᴍᴀᴛᴇꜱ | ꜱʜᴇ/ʜᴇʀ

ʜᴏᴘᴇ ᴏɴ ᴛʜᴇ ꜱᴛʀᴇᴇᴛꜱ
ᴅᴀᴅᴅʏ ɪɴ ᴛʜᴇ ꜱʜᴇᴇᴛꜱ

ᴍᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴛʜᴇᴍᴇꜱ ᴡɪᴛʜ @yunkimin_genius

ᴍʏ ꜱᴇᴄᴏɴᴅ ᴀᴄᴄ: @Hoseokdique
#ᴍʏʙᴏᴏᴋᴍʏᴄʜᴏɪᴄᴇ (ᴄʀ: @naniVkookie )

ɴᴏ ᴛʀᴀɴꜱʟᴀᴛɪᴏɴꜱ.

ɴᴏ ᴘʟᴀɢɪᴀʀɪꜱᴍ.

ᴄᴏᴍᴘʟᴇᴛᴇᴅ ᴡᴏʀᴋꜱ:
• ᴏᴅᴅ ʟᴏʟʟɪᴘᴏᴘ ᴏᴜᴛ // ᴠᴋᴏᴏᴋ
• ᴏxʏᴍᴏʀᴏɴɪᴄ ᴇʏᴇꜱ // ꜱᴏᴘᴇ
• ʜᴏᴏᴅɪᴇ ᴡᴇᴀᴛʜᴇʀ // ᴠᴋᴏᴏᴋ
• ᴅɪʀᴇ ᴘɪɴᴋʏ // ɴᴀᴍᴊɪɴ
• ᴄᴀꜱʜᴍᴇʀᴇ ʙʟɪɴᴅꜰᴏʟᴅ // ꜱᴏᴘᴇ (ᴜɴᴘᴜʙʟɪꜱʜᴇᴅ)
• ᴅᴇᴀᴛʜ'ꜱ ᴄʜᴀʀᴍᴇʀ // ꜱᴏᴘᴇ
• ᴏᴜᴛʟᴇᴛ ᴛᴏ ʜᴇᴀʀᴛʙʀᴇᴀᴋ // ꜱᴏᴘᴇ
• ʏᴏᴏɴꜱᴘʟɪᴛ // ꜱᴏᴘᴇ
• ʏᴏᴏɴꜱᴘʟᴀᴛ // ꜱᴏᴘᴇ

ᴏɴ ɢᴏɪɴɢ ᴡᴏʀᴋꜱ:
• ᴛᴀᴜᴛᴏʟᴏɢɪᴄ ᴇʏᴇꜱ // ꜱᴏᴘᴇ
• ɪ.ᴅ.ʟ.ʏ // ꜱᴏᴘᴇ
• ᴄᴀʀᴀ'ꜱ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ ᴍɪɴɪ-ꜰɪᴄꜱ

💜 ᴀᴘʀɪʟ 11ᴛʜ, 2017 💜

ᴀʀᴍʏꜱᴛᴀʏ

==ᴜᴘᴅᴀᴛᴇꜱ ᴜꜱᴜᴀʟʟʏ ᴄᴏᴍᴇ ᴀʀᴏᴜɴᴅ 12ᴀᴍ-3ᴀᴍ ᴘᴅᴛ==

ɪɢ: @ʏᴏᴏɴɢɪᴅɪQᴜᴇ
ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ: @ʏᴏᴏɴɢɪᴅɪQᴜᴇ
  • ᴜɴᴅᴇʀ ʏᴏᴏɴꜱᴇᴏᴋ’ꜱ ʙᴇᴅ
  • JoinedDecember 11, 2016Last Message
Yoongidique Yoongidique May 20, 2022 02:02AM
MY FIRST YR OF COLLEGE IS OFFICIALLY OVER YAY
View all Conversations

Stories by Cara-bonara
I.D.L.Y // Sope  by Yoongidique
I.D.L.Y // Sope
"You're never gonna leave me, right?" "Wouldn't even think of it." "And if you fin...
Yoonsplit // Sope  by Yoongidique
Yoonsplit // Sope
Hoseok: I think someone's impersonating you Yoongi: What? Who? Hoseok: *attached image* Yoongi: Oh... Yoongi:...
Yoonsplat // Sope  by Yoongidique
Yoonsplat // Sope
Yoongi: I have good news and bad news Yoongi: Which one do u wanna hear first? Hoseok: Bad news? Yoongi: O...
+12 more
9 Reading Lists