ta cầm lấy tay, vì vương đi đầu
tưởng nhớ đến chàng, cam nguyện ưu thương
  • JoinedAugust 6, 2016
7 Reading Lists