ඉතුරුව ඇති අවුරුදු  තුන උපරිම සතුටින්  ගෙවන්නට උත්සහ  කරමි..
  • තාන්කුරුල්ලා ගෙ දිග මනින ගමන්
  • JoinedFebruary 19, 2021


Last Message
merlinnewt merlinnewt Jan 30, 2023 10:25PM
මගේ බර්ත්ඩෙ  එකට විස් කරපල්ලා.ම්ම්හ්ක්
View all Conversations

Stories by merlin newt
MINE  (TAEKOOK  FF)🔞 by merlinnewt
MINE (TAEKOOK FF)🔞
හුරතල් හිතකට පෙම් බැදි සීතල කුමරු Top-Tae Bottom kook
The Guardian Of The Black Alpha(Taekook )🔞🔞🔞 by merlinnewt
The Guardian Of The Black Alpha(Ta...
"JEON JUNGKOOK I HATE YOU" "Me too mr.taehyung " "තමුන් මට සෙල්ලම් බඩුවක් විතරයි...
LOVE ME (Taekook 🔞🔞🔞) by merlinnewt
LOVE ME (Taekook 🔞🔞🔞)
ජන්කුක් කියන්නෙ දගකාර හුරතල් First year ස්ටුඩන් කෙන්ක්. ටේහන්ග් කියන්න එයගේ අනාගත හස්බන්ඩ් වගේම ජුන්ග...
13 Reading Lists