ചിതറിതെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിൽ എപ്പോഴും നിന്റെയീ പുഞ്ചിരിയൊന്നുമാത്രം മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും~®️
  • JoinedNovember 21, 2021