அறிவிப்பு

3.3K 26 4
                  

வணக்கம் நட்புறவுகளே...

இங்கு பலரும் ஆவலாய் எதிர்பார்த்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த முன் ஜென்ம தேடல் நீ முழு கதையும் என் பிரத்திலிபி பக்கத்தில்  தொகுப்பில் இணைத்துள்ளேன்...   அன்புள்ள திமிரே... அடுத்த பாகம் எழுத்திக்கொண்டிருக்கிறேன் விரைவில் சந்திக்கலாம்... அட்சரனை..

என்றும் நட்புடன்..
லதாகணேஷ்..

அன்புள்ள திமிரே..Where stories live. Discover now