அறிவிப்பு...

2.8K 38 30
                  

வணக்கம் நட்புறவுகளே...

கதை திருட்டு  பூதகரமா எழுத்துள்ளது... இங்கு முழுதாய் உள்ள கதைகளை screen shot எடுத்து hello app இதில் பதிவிடுகின்றனர்,  இனி என் கதைகள் இங்கு தொடர்வது சந்தேகம்... என் கதை படிக்க விரும்புபவர்கள் பிரத்திலிபி பக்கத்தில் படிக்கலாம், இரண்டு நாட்களில் என் கதைகள் இங்கிருந்து நீக்கப்படும்..

பிரத்திலிபி இதில்.. லதாகணேஷ் என்று தேடினால் என் கதைகளை காணலாம்..

அன்புள்ள திமிரே..Where stories live. Discover now