முடிவு

3.2K 42 17
                  

வணக்கம் நட்புறவுகளே...

அன்புள்ள திமிரே  பதிவு இங்கு தருவேன் ஆனால் அடுத்த பதிவு போடும் போது பழைய பகுதியை நீக்கிடுவேன்..இங்கு முதலில் பதிவிட்ட பகுதிகளை இப்போது  நீக்கிடுவேன்.. முன் பகுதியை படிக்க விரும்பினால் பிரத்திலிபி app  எல்லா பகுதியும்,என் எல்லா கதைகளும் இருக்கும் அதில் படித்துக்கொள்ளலாம்


இன்றைய ud தாரததற்கு  மன்னியுங்கள்..   அடுத்தடுத்து திருமண விசேஷம்..   சொந்த ஊர் பக்கம் போயிட்டேன் சொந்தபந்தங்கள் இருக்கையில்.. மொபைலை கையில் தொடக்கூட முடியாது... தொட்டா நான் கெட்டேன் கதை தான் நடக்கும்...

நேரம் கிடைக்கும் போது type செய்து..  பதிவிடுகிறேன்.  மன்னிக்கவும்..

அன்புள்ள திமிரே..Where stories live. Discover now