அறிவிப்பு

2K 23 48
                  

மீண்டும் மீண்டும் கதை திருட்டு நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பது தான் காரணமாக என் கதைகளை இங்கிருந்து நீக்குகின்றேன், இறுதி பகுதி மட்டும் வெளியிடுவேன்...

கதைகள் அமேசான் மற்றும்  பிரத்திலிபியில் இருக்கும்

நன்றி...

அன்புள்ள திமிரே..Where stories live. Discover now