အေရာင္ဆုိးမိေသာ

887 48 1
                  

ပံုျပင္ေတြမွာ လွပတဲ့ဇာတ္သိမ္းေတြပဲ႐ွိတယ္လို႔ ဘယ္သူေျပာသလဲ..."ေနာက္ဆံုးမွာ မင္းသားေလးနဲ႔ မင္းသမီးေလးဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ အတူတကြ ေနထုိင္သြားၾကေလသတည္း " ဆိုတဲ့ အိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္မုန္းတယ္ ။
တကယ္ေတာ့လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုက အိပ္ရာဝင္ပံုျပင္ေတြနဲ႔မတူဘဲ ကြဲျပားခဲ့တာပါ ။
" မင္းသားေလး နဲ႔ မင္းသားေလးတို႔ဟာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနထိုင္သြားၾကတယ္ " ဆိုတဲ့ ပံုျပင္ေတြေရာ ႐ွိႏုိင္မလား ... လက္ေတြ႔ဘဝမွာ ျဖစ္...ႏိုင္...ပါ့...မ...လား

အေရာင္ဆိုးမိေသာWhere stories live. Discover now