အေရာင္ဆုိးမိေသာ(3)

482 56 6
                  

အခ်ိန္ေတြကုန္လာလိုက္တာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အထက္တန္းေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသားႀကီးေတြေတာင္ ျဖစ္လာၿပီ...Appeton ေန႔တုိင္းေသာက္ၿပီး ရိန္းဘားကြင္းကို လက္နာတယ္ဆိုၿပီး တစ္ပတ္တိတိပဲ ဆြဲခဲ့တဲ့ ေျဗာင္ဘတ္ခ္ဟြၽန္းေလးကေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ အရပ္ပုဆဲပဲ xP

ငယ္ငယ္ကတည္းက အတန္းထဲမွာ အေမႊစိန္ေလးျဖစ္ေနေပမယ့္ ဆရာေတြရဲ႕အသည္းေက်ာ္ဘြဲ႔ကို ေမာင္ပိုင္စီးထားတဲ့ ဘတ္ခ္ဟြၽန္းနီးက အရင္ကထက္ပိုနာမည္ႀကီးလာတယ္...
မ်က္ႏွာေလးကခ်ိဳတယ္ေနာ္ ရယ္လိုက္ရင္ မ်က္လံုးေလးေတြကအစ ျပံဳးျပံဳးေလး သြက္တယ္ ခ်စ္စရာေလး ထိုသို႔ ထိုသို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ပ်ားမေလးေတြဝိုင္းဝိုင္းလည္ေနတဲ့ ႏွင္းဆီခိုင္ေလးျဖစ္ေနတာျမင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္မွာ အံ႔ၾသၿပီးရင္း အံ႔ၾသရ ...
ေန႔ေတြ႔ရ ညေတြ႔ရ မျမင္ခ်င္မွအဆံုး ေတြ႔ေနရတဲ့ ပါပီေပါက္ေကာင္ Smurf လံုးကိုမ်ား အေၾကာင္းမသိဘဲ ေႂကြေနၾကတာ ဒီေကာင္ ဘယ္ေလာက္ရစ္ၿပီး ဆုိးလဲ ကြၽန္ေတာ္ပဲသိတယ္

"ခ်န္းေယာ ငါတုိ႔ ေက်ာင္းေျပးရေအာင္''

ေဟာ ေျပာရင္း ဆုိရင္း ဇာတ္လမ္းေတြစလာၿပီ
ကြၽန္ေတာ္ အိပ္ယာႏုိးကတည္းက မ်က္ခံုးေတြလႈပ္ေနတာ ဒါေၾကာင့္ေနမယ္...ေျဗာင္ဘတ္ခ္ဟြၽန္းတစ္ေယာက္ ဘာေတြၾကံစည္လာျပန္ၿပီလဲ မသိဘူး...

"ေတာ္စမ္းပါကြာ စာေမးပြဲကနီးေနၿပီ ငါက စံျပေက်ာင္းသားဆိုေတာ့ ေက်ာင္းေျပးလို႔မျဖစ္ဘူး ''

"လိုက္ခဲ့ပါကြာေနာ္ လိုက္ခဲ့လို႔ လိုက္ခဲ့ လိုက္ခဲ့ လိုက္မွာလား မလိုက္ဘူးလား လိုက္ ''

"ေတာ္ၿပီ လိုက္မယ္ လိုက္မယ္ အဲပါးစပ္က္ုိ အရင္ပိတ္လိုက္ေတာ့ ''

အဲနားညည္းမခံႏုိင္တာလည္း ကြၽန္ေတာ့္အားနည္းခ်က္ပဲ အေၾကာင္းကလည္းသိ အလိုလိုကမွ စကားက မ်ားလွပါတဲ့ ဘတ္ခ္ဟြၽန္းနီးက ကြၽန္ေတာ့္ကို ဒီနည္းနဲ႔အႏုိင္ယူေပါင္းမ်ားၿပီ
ၾကက္တူေရြးနဲ႔သာလိကာ စပ္ေမြးထားတဲ့ေကာင္ ဆုိၿပီး ခပ္တုိးတုိးက်ိန္ဆဲလိုက္ေတာ့ ခ်ာခနဲလွည့္ၾကည့္လာၿပီး ရယ္ျပလာတယ္

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 06, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

အေရာင္ဆိုးမိေသာWhere stories live. Discover now