bazgroły i discord

620 77 11
                  


No, to kącik na shitpost i wszystkie berbecie, które rysuję, założony!

Ostatnio z Nitą uruchomiliśmy serwer discord (link na samym dole)!

Było z tym sporo roboty, więc i komiksy się opóźniały :C

 PROSZĘ ODŁOŻYĆ POCHODNIE I WIDŁY!

Teraz nowy komiks jest w produkcji, więc już niedługo!

No, a teraz do rzeczy.

Nitosława uznała, że wszystkie discordowe emotki przerobimy na własny sposób, żeby były takie nasze, nie wiem po co, ale tak, bo tak.

Wrzucam tutaj te kilka emotek, które zrobiłem. Myśę, że odgadniecie, na których konkretnie były wzorowane. ^^Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Rozdzielczości różne bo mam burdel w folderach xD

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Rozdzielczości różne bo mam burdel w folderach xD

Zapraszam bardzo cieplutko (musicie mieć mikrofon)

discord.gg/FyDGAmS

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 14, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Rysunki z kociej szufladyWhere stories live. Discover now