Schoolromance Stories

1.2K Stories

සත් ඉඳුවර ✔ by lyz_8105
#1
සත් ඉඳුවර ✔by 𝐋𝐘𝐙
දන්නෑ ඉස්සරහට මොනවා වෙයිද කියලා.....මට අයියාව විශ්වාසයි.....ගොඩාක් විශ්වාසයි.....ඒ උනාත් අපර්ණා ආන්ටි දිගටම බලපෑම් කරොත් ආදරේට වඩා අම්මා කියන එක ප්‍රභල වෙයිද කියල මට බය...
Completed
Don't Say You Love Me(MMM;MM Trans) by Tanerenmika_0003
#2
Don't Say You Love Me(MMM;MM Trans)by Tan'ny Eremika
အခွင့်အရေးသာ ထပ်ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ....... ဒီတစ်ခါ ငါ ထပ်ပြီး ထွက်မပြေးတော့ဘူး။ ။
Why so Sexy, Miss Evans? (GirlxGirl) (TeacherxStudent) by ShayZayit
#3
Why so Sexy, Miss Evans? (GirlxGir...by Shay H-K Zayit
Anna Krause is in her senior year and more than ready to leave high school behind and start a new fresh life without homework, what she didn't expect however is that, sh...
මිතුදමෙන් එහා ✔ by lyz_8105
#4
මිතුදමෙන් එහා ✔by 𝐋𝐘𝐙
ස්ටේජ් එක මැද්දෙ ගිටාර් එක ප්ලේ කරන ගමන් සිංදුව කියන එයාගෙ ඇස් කෙලින්ම තිබ්බෙ මගෙ දිහාවට....ඒ ඇස් දිළිසෙනවා....එයා ඇස් වලින් හිනා වෙනව....මොකද්දෝ කතාවක් මට කියනවා... ඒත්...
Erotica Short Stories by J3nnif3r
#5
Erotica Short Storiesby Jennifer
Jenna is your small town girl who has been married to Tommy for years. Richard is a friend of theirs who has secretly been in love with Jenna for many years but never ac...
𝐖𝐄 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐌𝐄𝐄𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍 | 𝐓𝐀𝐄𝐊𝐎𝐎𝐊 by vkook_condomsupplier
#6
𝐖𝐄 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐌𝐄𝐄𝐓 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍...by 𝕭𝐄𝐂𝐂𝐀•°
『 "ʜʏᴜɴɢ ɪ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴍᴀʀʀʏ ᴀɴʏ ɢɪʀʟ, ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ʙᴇ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ,ɪ ᴡɪʟʟ ᴅɪᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ʏᴏᴜ ʜʏᴜɴɢ" -ᴊ.ᴊᴋ 』 『 ɪ ᴘʀᴏᴍɪsᴇ ʏᴏᴜ ᴍʏ ʟᴏᴠᴇ, ɪ ᴡɪʟʟ ᴏɴʟʏ ᴍᴀʀʀʏ ʏᴏᴜ, ɪɴ ᴛʜɪs ʟɪ...
Their incomprehensible love  by Always_Manyata
#7
Their incomprehensible love by Always_Manyata
Rahul Shegal- he is smart, Charming and humourous kind of a person but he is insecure about Something which stops him to develop Feelings for Priya Ahuja, She is Talkive...
Yandere One shot [Yandere X Reader] by RothRaven5
#8
Yandere One shot [Yandere X Reader]by Roth Raven
Mafia Yandere one shots x reader And Many others Note: wrote this in quotev, just reposting and also that doesn't mean all would be the same .... Pictures doesn't belong...
The prank by CatLover_3695
#9
The prankby ❤El❤
When Harry's name gets entered into the goblet of fire under a fourth school he wants to know which school it was. When he finds out he decides to have a little fun.
Breaking The Rules by serenity_twilight
#10
Breaking The Rulesby serenity_twilight
Coming from a conservative family Bondita needed to avoid falling in love at all costs. but that became nearly impossible when Bondita was attracted to her Physics teach...
OPPOSITE ATTRACTS by its_sanjh
#11
OPPOSITE ATTRACTSby Sanjh
• Devil born to be evil could only be healed by an angel, his angel• She was an introverted, reserved girl. Pushing herself to high school with never got noticed by the...
Bloomington 2 (teacherxstudent) (wlw) (gxg) by nattlie01
#12
Bloomington 2 (teacherxstudent) (w...by Rubynattlie
Jackie pushed open the door and pulled Catherine into her arms. When they slowly broke their embrace, Catherine cupped Jackie's neck with her hands and then kissed her d...
𝐓𝐄𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐄𝐖𝐀𝐍𝐈 by Deewanixwriter
#13
𝐓𝐄𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐄𝐖𝐀𝐍𝐈by Deewani♡
𝙏𝙪𝙣𝙚 𝙠𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙧 𝙙𝙖𝙡𝙖 , 𝙈𝙖𝙧 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙞𝙩 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙃𝙤 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞...... ♡ 𝙏𝙀𝙍𝙄 𝘿𝙀𝙀𝙒𝘼𝙉𝙄 ♡ Shashwat Rajvansh - An introvert...
My cold-hearted roommate -Jungkook BTS (completed✅) by kooku_fanfic
#14
My cold-hearted roommate -Jungkook...by jungkookmysoul
y/n was Jungkook's roommate for some months now. It's odd to believe that they hadn't ever exchanged some words before. yes, it's odd but you gotta believe what you got...
As you wish princess (JENLISA) by Katsuyosei
#15
As you wish princess (JENLISA)by Katsuyosei
Lalisa Manoban is the bully of the school,she has no friends since everyone is scared of her. No one can fight her back afraid to be fired from school since the owner of...
Completed
[✓]Being a Supporting Female Character at An All Boy's High School by GirlUnderSun
#16
[✓]Being a Supporting Female Chara...by Holy
COMPLETED When Pei Jin awoke, she discovered that she had transmigrated into the novel she had been reading just before she fell asleep, "All Handsome Men's Highsch...
ආදර සමීකරණ |The love equation| non fiction |𝙏𝘼𝙀𝙆𝙊𝙊𝙆| by NethmaDissanayake
#17
ආදර සමීකරණ |The love equation| non...by ᥫ᭡ 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘🐰🍓
මා විසදු දහසක් සමීකරණ අතර අසීරුම ,නමුදු ආදරණීයම සමීකරණය ඔහු විය.... ජානු...(jk) 2023.06.28 Top තේවි ⬆️ Power bottom ජානු ⬇️ 🔄...👉👈..maybe...
My Girl (FreenBecky Au) by Akari_Myoui
#18
My Girl (FreenBecky Au)by Akari-chan
Rebecca Patricia Armstrong & Freen Sarocha Chakimha Story
Seventeen Ff by mystie_J
#19
Seventeen Ffby vroom
How will you react from your Brother's Girlfriend who bullied you in school? And be protected by 12 boys? ~~~~~~~~~~~ Your brother is Woozi btw^_________^ =COMPLETE=
Completed
 My Monitor (or) ငါတို့အတန်းက မော်ကြီးက စောက်ရမ်းစည်းကမ်းကြီးတယ်! by bhonesittthaw8
#20
My Monitor (or) ငါတို့အတန်းက မော်...by 💜VV Kit💜
ဟိတ် ဟိုကောင်လေး အချိန်စေ့ပြီ အိမ်စာလာထပ်ချည်တော့..! - စောသိုက်ခေတ် မော်နီတာဆိုတဲ့အကောင် လမ်းမှာ ခွေးချီးတက်နင်းပြီး ချော်လဲပါစေ..! ...