"ɪ ᴛʜɪɴᴋ ᴀʟʟ ᴡʀɪᴛɪɴɢ ɪꜱ ᴀ ᴅɪꜱᴇᴀꜱᴇ. ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ'ᴛ ꜱᴛᴏᴘ ɪᴛ." -ᴡɪʟʟɪᴀᴍ ᴄᴀʀʟᴏꜱ ᴡɪʟʟɪᴀᴍꜱ


ᴛʜɪꜱ ɪꜱ ᴊᴜꜱᴛ ᴀ ꜱʜᴏʀᴛ ɪɴᴛʀᴏᴅᴜᴄᴛɪᴏɴ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ:>


ʜɪ! ɪ ᴀᴍ ᴀ ʜᴇʀᴏɪᴄᴠᴀʟɪᴀɴᴛ, 15 ʏᴇᴀʀꜱ ᴏʟᴅ ᴀɴᴅ ɢʀᴀᴅᴇ 11 ꜱᴛᴜᴅᴇɴᴛ ꜰʀᴏᴍ ᴄᴀʟᴏᴏᴄᴀɴ ᴄɪᴛʏ. ɪ ʟᴏᴠᴇ ᴡᴀᴛᴄʜɪɴɢ ᴀɴɪᴍᴇ, ᴋ-ᴅʀᴀᴍᴀ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴀɪ ʙʟ ꜱᴇʀɪᴇꜱ. ᴀɴᴅ ᴀʟꜱᴏ ꜰᴜᴛᴜʀᴇ ʟᴀᴡʏᴇʀ ♡

ᴇꜱᴛᴜᴅʏᴀɴᴛᴇ ꜱᴀ ᴜᴍᴀɢᴀ, ᴍᴀɴᴜɴᴜʟᴀᴛ ꜱᴀ ɢᴀʙɪ.

ɪ'ᴍ ʜᴀʟꜰ ꜰɪʟɪᴘɪɴᴏ ʜᴀʟꜰ ᴅɪɴᴏꜱᴀᴜʀ 🦕

ɪ ᴅɪꜱᴄᴏᴠᴇʀᴇᴅ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ꜱɪɴᴄᴇ 2018 ᴀɴᴅ ꜱᴛᴀʀᴛᴇᴅ ᴡʀɪᴛɪɴɢ ɪɴ 2019.

ᴀꜱɪᴅᴇ ꜰʀᴏᴍ ᴛʜᴀᴛ, ᴅᴏɴ'ᴛ ᴇxᴘᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴍᴜᴄʜ ꜰʀᴏᴍ ᴍʏ ꜱᴛᴏʀʏ ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ɪ'ᴍ ꜱᴛɪʟʟ ʟᴇᴀʀɴɪɴɢ.

ʟɪꜱᴛ ᴏꜰ ᴍʏ ꜱᴛᴏʀɪᴇꜱ:

(ᴠᴇɴɢᴇᴀɴᴄᴇ ꜱᴇʀɪᴇꜱ )
📌 ᴍᴇᴇᴛ ᴍʏ ɢʀᴀʙ ɢᴜʏ
📌 ɪ ɢʀᴀᴅᴜᴀʟʟʏ ꜰᴇʟʟ ꜰᴏʀ ʜɪᴍ
📌 ᴜɴᴛɪʟ ᴡᴇ ᴍᴇᴛ ᴀɢᴀɪɴ
📌 ᴡʜᴇɴ ᴅᴏ ᴡᴇ ʟᴏᴠᴇ ᴇᴀᴄʜ ᴏᴛʜᴇʀ?

( ʟᴏᴠᴇ ᴍᴇ ʙᴀᴄᴋ ꜱᴇʀɪᴇꜱ )
📌 ᴀ ʟɪꜰᴇ ᴡɪᴛʜ ᴍʏ ᴍᴇʀᴄɪʟᴇꜱꜱ ʜᴜꜱʙᴀɴᴅ
📌 ᴡᴀʏ ʙᴀᴄᴋ ɪɴᴛᴏ ʟᴏᴠᴇ

( ɴᴇᴠᴇʀ ꜱᴇʀɪᴇꜱ )
📌 ɴᴇᴠᴇʀ ɴᴏᴛ
📌 ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴛʜᴇ ꜱᴀᴍᴇ
📌 ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ

( ʀᴇʟᴀᴛᴇᴅ ᴛᴏ ꜱᴄʜᴏᴏʟꜱ/ ᴀᴄᴀᴅᴇᴍʏ )
📌 ꜱᴏᴠᴇʀᴇɪɢɴᴛʏ ᴀᴄᴀᴅᴇᴍʏ: ꜱᴄʜᴏᴏʟ ᴏꜰ ᴍᴀᴊᴇꜱᴛʏ
📌 ɢʜᴏꜱᴛᴏ ᴋɪᴛᴀ

( ᴏɴᴇ ꜱʜᴏᴛ )
📌 ᴄᴀɴ ʏᴏᴜ ʟᴏᴠᴇ ᴍᴇ ꜰᴏʀ ᴀ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ?

( ʀᴀɴᴅᴏᴍ ꜱᴛᴏʀɪᴇꜱ )
📌 ꜱᴏʀʀʏ, ɪ ᴄᴀɴ'ᴛ ʜᴇᴀʀ ʏᴏᴜ

- ꜱᴏᴏɴ -

📌 ᴛʜᴇ ʀᴏʟᴇ ᴘʟᴀʏ ᴡᴏʀʟᴅ
📌 ᴛʜᴇ ʀɪᴄʜ ᴍᴀɴ ꜰᴇʟʟ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ ᴡɪᴛʜ ᴀ ꜱɪᴍᴘʟᴇ ɢɪʀʟ
📌 Qᴜᴀʀᴀɴꜰʟɪɴɢꜱ
📌 ᴊᴜꜱᴛ ᴍʏ ᴛʏᴘᴇ

ꜱᴇᴄᴏɴᴅ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ @xericxxa
ꜰᴏʟʟᴏᴡ ʙᴀᴄᴋ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ: @efficascentoil

ᴏᴛʜᴇʀ ꜱᴏᴄᴍᴇᴅ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛꜱ:
ɢᴍᴀɪʟ: ericamntflc@gmail.com
ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100059388152337
ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ: https://twitter.com/heroicvaliantwp?s=09

ᴘꜱ: ɪꜰ ʏᴏᴜ ɴᴏᴛɪᴄᴇ ꜱᴏᴍᴇ ɢʀᴀᴍᴍᴀᴛɪᴄᴀʟ ᴇʀʀᴏʀꜱ, ꜱᴏʀʀʏ 'ᴄᴀᴜꜱᴇ ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ᴛʜᴀᴛ ɢᴏᴏᴅ ᴀᴛ ᴇɴɢʟɪꜱʜ ʙᴜᴛ ɪ'ʟʟ ꜱᴛɪʟʟ ᴛʀʏ. ᴛʜᴀɴᴋꜱ!

ᴛʜᴀᴛ'ꜱ ᴀʟʟ ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ! ꜱᴛᴀʏ ꜱᴀꜰᴇ <3
  • JoinedOctober 5, 2018Last Message
HeroicValiant HeroicValiant May 19, 2021 02:49PM
"Kung sino pa ang mas edukado, s'ya pa itong may lakas na loob na maliitin ang tao."Eyooo!! I just published "Chapter Four" of my story "Sorry, I Can't Hear You". Enjoy Reading! Goodnight ❤️ https:...
View all Conversations

Story by tori
Sorry, I Can't Hear You by HeroicValiant
Sorry, I Can't Hear You
Hi, I'm Reneé Elise and I am deaf. No one wants to be friend with me, and I know the reason why. It is becaus...
1 Reading List