-ඉතින් මගේ නිල් පාට ඩේසි මල...නුවර වැස්සෙන් තෙමිලා පටන් ගත්තු, කොළඹ විදි ලාම්පු එළි යට ඉඳන් ගලන මේ ආදරේ හෙමින් සීරුවේ ලියන්න මට ඉඩ දෙනවද? -🩵Email: ivywijebandara@gmail.com
  • නිල් පාට ඩේසි යායක🩵
  • JoinedJanuary 23, 2021Last Message
IVYLxuxi IVYLxuxi 6 hours ago
  අර්ධ ශතකයකට කලින් පිටියට රැස් වුණ සෝස මල (හුම්) !!!මගෙන් කට්ටිය ඇහුවා හැපි එන්ඩින් දෙනවද කියලා...මේක හැපි එන්ඩින් ළමයි!! මඟදී ගොඩක් ඒවා වෙයි හැබැයි තෙධාෂ අයියාගෙයි ධනුර්වගෙයි හැපි එන්ඩින් එක ගැන ව...
View all Conversations

Stories by IVYL🦋
කටුපිටපත| KATUPITAPATHA by IVYLxuxi
කටුපිටපත| KATUPITAPATHA
මේ යනු..නුවර වැස්සේ තෙමුණු, කොළඹ පහන් එළි වලින් නැහැවුණු, පොත් සුවඳ අතරින් ගලා හැලෙන ඔවුන්ගේ ආදරයයි.... Start...
𝕿𝖍𝖊 𝖘𝖚𝖎𝖙𝖔𝖗 𝖋𝖗𝖔𝖒 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖍𝖊 𝖓𝖊𝖝𝖙 𝖈𝖆𝖇𝖎𝖓🚬 [✔️] by IVYLxuxi
𝕿𝖍𝖊 𝖘𝖚𝖎𝖙𝖔𝖗 𝖋𝖗𝖔𝖒 𝖙𝖍�...
"Jungkook සන්සුන් වෙන්න." "Taehyung... මේ මම මරපු අනූනම වෙනි කෙනා ද එතකොට...." . . . &qu...
+18 more
✔️මේඝාංගනා ⚔️ 𝕳𝖎𝖘𝖙𝖔𝖗𝖎𝖈𝖆𝖑 𝕲𝕷🦋 by IVYLxuxi
✔️මේඝාංගනා ⚔️ 𝕳𝖎𝖘𝖙𝖔𝖗𝖎𝖈𝖆𝖑...
මම කොහි සිටයත් සැමදා මගේ හදවත නුඹ සමඟයි... 💮💮💮 'ආදරය යනු හුදෙක් එක් වචනය...
6 Reading Lists