E͓̽N͓̽T͓̽J͓̽ 𝘈𝘳𝘪𝘦𝘴𝓢𝓱𝓮/ₕₑᵣ Bᵢ 𝓢𝓵𝔂𝓽𝓱𝓮𝓻𝓲𝓷 🅃🄴🄻🄴🄿🄰🅃🄷 𝒟𝒶𝓊𝑔𝒽𝓉𝑒𝓇 𝑜𝒻 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐥𝐨🌞 ₕₐᵣᵣyₛₜyₗₑₛ𝟏𝐃 𝐁𝐓𝐒 💜
𝑀𝑒¿ 𝒮𝒯𝓇𝒶𝒾𝑔𝒽𝓉? ʏᴇᴀʜ 𝒮𝓉𝓇𝒶𝒾𝑔𝒽𝓉 𝒻𝓇😍𝓂 𝐻𝑒𝓁𝓁⋆
i'ⓜ в𝐚ᔕᎥςคˡℓY ᒪᶤŤẸⓡ𝓐𝓁𝕝у 𝕒Ř𝓉εϻƗ𝓢 ¢Ř𝕆𝐜к
❁ɢᴏ ꜰᴏʟʟᴏᴡ @Little_Miss_Grayson !❁

𝔽𝕒𝕟𝔻𝔸𝕄𝕤
♕ᴍᴀʀᴠᴇʟ
♟ʜᴀʀʀʏ ᴘᴏᴛᴛᴇʀ
☺ᴘᴇʀᴄʏ ᴊᴀᴄᴋꜱᴏɴ
☯ᴍɪʀᴀᴄᴜʟᴏᴜꜱ ʟᴀᴅʏʙᴜɢ
♤ʏᴏᴜɴɢ ᴊᴜꜱᴛɪᴄᴇ
♪ᴀɴɪᴍᴇ
⋆ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ
☞ꜱᴛᴀʀ ᴛʀᴇᴋ
❀ᴋᴇᴇᴘᴇʀꜱ ᴏꜰ ᴛʜᴇ ʟᴏꜱᴛ ᴄɪᴛɪᴇꜱ
𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘳𝘦𝘦𝘦𝘦𝘦𝘦

ₘy ᵣₑₗᵢgᵢₒₙ ᵢₛ 🅼🅰🆁🆅🅴🅻
𝙿𝚎𝚛𝚌𝚊𝚋𝚎𝚝𝚑 & 𝚃𝚑𝚊𝚕𝚞𝚔𝚎
𝚂𝚘𝙺𝚎𝚎𝚏𝚎 & 𝚃𝚒𝚊𝚗𝚊 ᶠⁱᵗᶻ!
𝘚𝘵𝘰𝘱 𝘍𝘪𝘵𝘻 𝘏𝘢𝘵𝘦 𝘊𝘭𝘶𝘣
𝘚𝘢𝘭𝘵𝘺 Tsukki ǝɥʇ ˢᵗʳⁱⁿᵍ ᴮᵉᵃⁿ
ᵢₙ ƎΛO˥ ʷⁱᵗʰ ᵐᵃⁿʸ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ᵢₙcₗᵤdᵢₙg 𝓣om 𝓗olland🤍
𝚂𝚙𝚒𝚝𝚏𝚒𝚛𝚎

"𝐘𝐨𝐮 𝐬𝐡𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐭𝐨 𝐒𝐡𝐢𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚"
~ 𝓤shiwaka
"𝒟𝓊𝒹𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒹𝒾𝒹 𝓃𝑜𝓉 𝒿𝓊𝓈𝓉 𝒾𝓃𝓈𝓊𝓁𝓉 𝓉𝒽𝑒 𝒽𝒶𝒾𝓇"
~𝓚eefe 𝓢encen
"𝕊𝕙𝕖 𝕣𝕖𝕔𝕒𝕤𝕥 ℙ𝕚𝕖𝕥𝕣𝕠?!"
~ 𝓠ueen 𝓓arcy 𝓛ewis
"𝔐𝔢𝔯𝔩𝔦𝔫, 𝔶𝔬𝔲 𝔦𝔡𝔦𝔬𝔱"
~𝓐rthur 𝓟endragon, ₐₙy ₜᵢₘₑ ₚₒₛₛᵢbₗₑ
"ᕼOOᐯEᖇ ᗪᗩᗰ IT"
~𝓟ercy 𝓙ackson or 𝓣halia 𝓖race ₐₜ ₒₙₑ ₚₒᵢₙₜ ₚᵣₒbₐbₗy
"ᗯITᕼ GᖇEᗩT ᑭOᗯEᖇ... 𝘊𝘰𝘮𝘦𝘴 𝘨𝘳𝘦𝘢𝘵 𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘵𝘢𝘬𝘦 𝘢 𝘯𝘢𝘱. Wake me up later."
~𝓝ico 𝓭i 𝓐ngelo

𝔓𝔬𝔰𝔱 𝔗𝔥𝔦𝔰 𝔒𝔫 𝔜𝔬𝔲𝔯 𝔄𝔠𝔠𝔬𝔲𝔫𝔱 ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲'𝔯𝔢 𝔓𝔞𝔯𝔱 𝔬𝔣 𝔗𝔥𝔢 𝔚𝔦𝔷𝔞𝔯𝔡𝔦𝔫𝔤 𝔚𝔬𝔯𝔩𝔡 ϟ 9¾

~WΣ ΔRΣ ΤΗΣ ΗΕRΩΣΔ ΩF ΩUR ΔGΣ~
PUT THIΔ ΩΝ ΨΩUR PRΩҒILΣ IҒ ΨΩU ΔRΣ Δ DΣMIGΩD
☻/
/▌
/ \
This is Bob the Titan. Bob says hello.

𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕡𝕖𝕡𝕤𝕚
𝕀 𝕤𝕒𝕪 𝕃𝕦𝕤𝕙-𝔹𝕖𝕣𝕣𝕪 𝕛𝕦𝕚𝕔𝕖
𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕔𝕒𝕣
𝕀 𝕤𝕒𝕪 𝕡𝕒𝕥𝕙𝕗𝕚𝕟𝕕𝕖𝕣
𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕕𝕠𝕘
𝕀 𝕤𝕒𝕪 𝕀𝕞𝕡
𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕙𝕚𝕘𝕙𝕤𝕔𝕙𝕠𝕠𝕝
𝕀 𝕤𝕒𝕪 𝔽𝕠𝕩𝕗𝕚𝕣𝕖
𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕗𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝
𝕀 𝕤𝕒𝕪 𝕥𝕒𝕔𝕜𝕝𝕖 𝔹𝕣𝕒𝕞𝕓𝕝𝕖
𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕡𝕣𝕖𝕤𝕚𝕕𝕖𝕟𝕥
𝕀 𝕤𝕒𝕪 𝕔𝕠𝕦𝕟𝕔𝕚𝕝
𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕙𝕠𝕞𝕖
𝕀 𝕤𝕒𝕪 ℍ𝕒𝕧𝕖𝕟𝕗𝕚𝕖𝕝𝕕
𝕐𝕠𝕦 𝕤𝕒𝕪 𝕔𝕙𝕚𝕝𝕕𝕙𝕠𝕠𝕕
𝕀 𝕤𝕒𝕪 𝕂𝕖𝕖𝕡𝕖𝕣 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕃𝕠𝕤𝕥 ℂ𝕚𝕥𝕚𝕖𝕤 ༊*·˚
🍮
  • im with jungkook in my dreams ok?
  • JoinedOctober 31, 2019


Last Message
Little_Miss_West Little_Miss_West Sep 14, 2023 02:49AM
Also omg why did I choose this picture for my profile does it make me look like a womanizer????
View all Conversations

2 Reading Lists