සීතලක කෙලවරේ ඇති උණුසුම්ම හද ගින්නෙන්
උපන් නුඹ අල්තාරයේ මල සිපගනිමි මම ආමෙන්..

Serena Arhasha
04 liner
  • JoinedJuly 20, 2021Story by Rachel_S_
ආර්යආත්ම by Rachel_S_
ආර්යආත්ම
~කඩදොර උරුමය නුබයි. එය රැක ගන්න. භාරකරු සොයා ගන්න " අයියා මේ කඩදොර තියෙන්නෙ කොහෙද ? මොකක්ද මේ මගුල. සතිය...
+7 more
5 Reading Lists