අවාරෙක මෙහි ඇවිත් මගේ හද කියවන්න...
ලියා යමි ගැඹුරු තැන ආදරෙයි උතුරන්න...💞


06 liner
Taekook , Yizhan shipper ❤️


https://secret.viralsachxd.com/9c1003e67
  • thE helL
  • JoinedMay 4, 2023Stories by Snowy
එක දවසක අපි... by Winterbeargirl2006
එක දවසක අපි...
එක දවසක අපි නුපුරුදු සුවඳක හිත හෙමිහිට බැඳුනා... අප හමුවුණු හිනැහුණු මතකය සසර පුරුදු හැඟුනා...
ranking #127 in සිංහල See all rankings
Our slave (Vminkook)  by Winterbeargirl2006
Our slave (Vminkook)
21+ කතාවක් බැවින් සංවේදී අය කියවන්න එපා 🙂
Dearest heart ( Brotherhood ) by Winterbeargirl2006
Dearest heart ( Brotherhood )
හි..හියුන්.. යුන්ගි මොකද්ද මේකේ තේරුම...ඇයි ජන්ග්කුක්ට මෙහෙම කරන්නේ.. මොකද මේකා මගෙ සතුට නැති කරන්න මේ ලෝකෙට...
ranking #235 in yoonkook See all rankings
20 Reading Lists