Stories by Chase
ᴄᴏᴍᴘɪʟᴀᴛɪᴏɴs ᴏғ ᴏɴᴇ sʜᴏᴛ sᴛᴏʀɪᴇs, ᴘᴏᴇᴍs ᴀɴᴅ ᴘᴏᴇᴛʀɪᴇs by Xydro_Kliofer
ᴄᴏᴍᴘɪʟᴀᴛɪᴏɴs ᴏғ ᴏɴᴇ sʜᴏᴛ sᴛᴏʀɪᴇs...
ɪɴ ᴛʜɪs sᴇᴄᴛɪᴏɴ, ʏᴏᴜ ᴄᴀɴ ʀᴇᴀᴅ ᴏɴᴇ sʜᴏᴛs sᴛᴏʀɪᴇs, ᴘᴏᴇᴍs ᴀɴᴅ ᴘᴏᴇᴛʀɪᴇs ᴏғ ᴍɪɴᴇ. ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɴɪᴄᴇ ᴅᴀʏ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ. ʟᴏᴠᴇ ʟ...
Parting Ways by Xydro_Kliofer
Parting Ways
🎀Parting Ways🎀 ✍️Xydro 📝Parting Ways is a story of Xydro, who waited his beloved girl for long time withou...
ranking #7 in parting See all rankings
Lost Piece by Xydro_Kliofer
Lost Piece
Kaya mo bang isugal ang lahat kahit pagkakaibigan makuha mo lang ang lalaking mahal mo? Makuha mo kaya ang na...