ഒരിക്കലെങ്കിലും നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ച കഥകൾ♥️
  • JoinedMay 6, 2021

Following


Stories by _purplefall_
Bon Voyage by _purplefall_
Bon Voyage
♥️♥️
ranking #641 in malayalam See all rankings
അവർ by _purplefall_
അവർ
അയാളും മഞ്ഞും മഴയും ♥️
ranking #17 in shortstory See all rankings
വാകപ്പൂക്കൾ by _purplefall_
വാകപ്പൂക്കൾ
അയ്യാൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരോ തോളിൽ തട്ടി സാരമില്ല എന്നു പറയുന്നത് പോലെയാണ്
ranking #210 in malayalam See all rankings