ෆ NOOICEEE #hyunzar

Sharingan kırmızıdır, rasengan mavi @zypayn 'ime bakma yoksa yersin Chidori'yi.

Bir rivayete göre Uchiha Obito'yu savunmayı bıraktığım gün, güneş batıdan doğacaktır.

Hava gavur amı gibi sıcak dayan Ali Cabbar

ෆ 800 popusunu ısırdığım 🌺
  • Still in Folklore
  • JoinedJune 24, 2019Last Message
berguinsrilanka berguinsrilanka May 14, 2023 07:13AM
Oyumu chpye bastım, bunun üstüne bir keyif kahvesi içilir artık 
View all Conversations

Stories by bergüzar jr
Aot x Reader Quotes by berguinsrilanka
Aot x Reader Quotes
Dedim kimse böyle bir şey yazmamış ben hem çevirip uyarlayayım hem de kendim yazayım. İyi okumalar, oy vermey...
ranking #10 in quotes See all rankings
Attack on Titan Tepkiler by berguinsrilanka
Attack on Titan Tepkiler
İstek tepki alıyorum. Spoiler olacağını bilerek girin lütfen. Onun dışında iyi okumalar 💓🌺 [Attack on Titan...
+22 more
Aɴɪᴍᴇ Sᴄᴇɴᴀʀɪᴏs by berguinsrilanka
Aɴɪᴍᴇ Sᴄᴇɴᴀʀɪᴏs
Headcanon, erkek/kız arkadaş senaryoları gibi şeyler olacak. İyi okumalar. Hem çeviri hemde kendi yazılarım k...
3 Reading Lists