• JoinedFebruary 12, 2021Stories by jishicbi
Blank space// JJK by jishicbi
Blank space// JJK
ᴡʜᴀᴛ ʜᴀᴘᴘᴇɴꜱ ᴡʜᴇɴ ᴀ ᴍᴀꜰɪᴀ ʙᴏꜱꜱ ᴡᴀɴᴛꜱ ᴛᴏ ʀᴏʙ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʜɪɢʜ ꜱᴇᴄᴜʀᴇᴅ ʙᴀɴᴋ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ʙᴜᴛ ɴᴇᴇᴅꜱ ᴀ ʜᴀᴄᴋᴇʀ ᴡʜᴏ ᴋɴ...
ranking #70 in oldlove See all rankings
ᴄᴀɴ'ᴛ ᴛᴏᴜᴄʜ ʜᴇʀ // ᴊᴊᴋ by jishicbi
ᴄᴀɴ'ᴛ ᴛᴏᴜᴄʜ ʜᴇʀ // ᴊᴊᴋ
*** Y/n. The girl who is allergic to human contact. The doctor was reading something from the file, he looked...
ranking #8 in ynstories See all rankings
1 Reading List