ඉතින් එබැවින් නවතිමි... 💫❤️ 
හදින් පිටමන් නොකරමි 🍄🥀
  • London හන්දියේ සිට
  • JoinedApril 17, 2023Last Message
meenunavodya meenunavodya Apr 18, 2024 04:54AM
අවසානයක්I just published "අවසානයට " of my story "කාබේරි ". https://www.wattpad.com/1437094613?utm_source=android&utm_medium=profile&utm_content=share_published&wp_page=create_on_publish&wp_uname=mee...
View all Conversations

Stories by මීචා 🍄
ආදවන්  by meenunavodya
ආදවන්
:- "ඔවුන් මුණ ගැසේවි..." :- " ඔවුන්ට ඔවුන්ව මතක තියේවිද?" :- " නැහැ දරුවෝ, ඒක සාමාන...
ranking #450 in gayromance See all rankings
කාබේරි (Complete Non Ff) by meenunavodya
කාබේරි (Complete Non Ff)
"මේක ඩීල් එකක් වෙනුවෙන් වෙන කසාදයක් විතරයි ඇලෙක්ස් " "ඒ එහෙම හිතෙන්නේ උබට විතරයි... මම මෙහෙම ද...
ranking #277 in shortstory See all rankings
7 Reading Lists