❝ 𝒘𝒂𝒏𝒏𝒂 𝒇𝒆𝒆𝒍 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆, 🕊 ✩*ೃ
🖇 ▎ 𝒐𝒖𝒕𝒔𝒊𝒅𝒆 ❞ 📰

- 𝐝𝐚𝐡𝐥𝐢𝐚


𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋. 𝖻𝗂𝗌𝖾𝗑𝗎𝖺𝗅. 𝖿𝖾𝗆𝖺𝗅𝖾. 𝗆𝗂𝗇𝗈𝗋.
𝗀𝖾𝗆𝗂𝗇𝗂. 𝗀𝗋𝗒𝖿𝖿𝗂𝗇𝖽𝗈𝗋. 𝖺𝗆𝗂𝗍𝗒 𝖿𝖺𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇.
𝗍𝗈𝗆 𝗁𝗈𝗅𝗅𝖺𝗇𝖽'𝗌 𝗐𝗂𝖿𝖾. 𝗍𝗌𝗐𝗂𝖿𝗍. 𝖽𝖺𝗎𝗀𝗁𝗍𝖾𝗋 𝗈𝖿 𝖺𝗉𝗈𝗅𝗅𝗈.
𝖺𝗂𝗋𝖻𝖾𝗇𝖽𝖾𝗋. 𝖽𝗂𝗌𝗍𝗋𝗂𝖼𝗍 𝖿𝗈𝗎𝗋. 𝗍𝗁𝖾 𝖼𝗂𝗍𝗒 𝗈𝖿 𝖺𝗒𝗂𝗅𝖾.
𝖿𝗂𝗅𝗂𝗉𝗂𝗇𝗈 𝖺𝗇𝖽 𝗉𝗋𝗈𝗎𝖽.


-; ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ❝ 𝒊 𝒄𝒂𝒏'𝒕 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒚 𝒇𝒆𝒂𝒓.. ❞𝗠𝗬 𝗕𝗔𝗕𝗘𝗦
𝖺𝗅𝗅 𝗈𝖿 𝗒𝗈𝗎 <3


:☄︎. *. ⋆
⋆·˚ ༘ * 🔭🦔
  • hells waiting room
  • JoinedApril 2, 2020


Last Message
softwingz softwingz Nov 11, 2022 09:27PM
new theme!
View all Conversations

Stories by ͟͟͞͞➳❥ 𝐃𝐀𝐇𝐋𝐈𝐀
𝐼𝐿𝐿𝐼𝐶𝐼𝑇 𝐴𝐹𝐹𝐴𝐼𝑅𝑆 by softwingz
𝐼𝐿𝐿𝐼𝐶𝐼𝑇 𝐴𝐹𝐹𝐴𝐼𝑅𝑆
❛ make sure nobody sees you leave.... ❜
𝐵𝑈𝐵𝐵𝐿𝐸𝐺𝑈𝑀 𝐵𝐼𝑇𝐶𝐻 by softwingz
𝐵𝑈𝐵𝐵𝐿𝐸𝐺𝑈𝑀 𝐵𝐼𝑇𝐶𝐻
❛ got a figure like a pinnup gotta figure like a doll ❜
𝐿𝑂𝑉𝐸𝑅𝑆 𝑅𝑂𝐶𝐾 by softwingz
𝐿𝑂𝑉𝐸𝑅𝑆 𝑅𝑂𝐶𝐾
❛ im trying to tell you something, something that i already said ❜