.° ༘🎧⋆🖇₊˚ෆ 
𝚗𝚘𝚠 𝚐𝚘 𝚜𝚝𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚌𝚘𝚛𝚗𝚎𝚛 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚔 𝚊𝚋𝚘𝚞𝚝 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚍𝚒𝚍 !ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ ᝰ.ᐟ
ྀི 𝗌𝗁𝖾 / 𝗁𝖾𝗋 . 𝗌𝖺𝗀𝗂𝗍𝗍𝖺𝗋𝗂𝗎𝗌 . 𝗆𝖺𝗍𝗍,
𝗇𝗂𝖼𝗄 & 𝖼𝗁𝗋𝗂𝗌 𝗀𝗂𝗋𝗅 . 𝗌𝗍𝗋𝖺𝗂𝗀𝗁𝗍 . 𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍
𝗉𝗎𝗋𝗉𝗅𝖾 . 𝗌𝗉𝖾𝖺𝗄 𝗇𝗈𝗐 𝖾𝗋𝖺 . 𝗁𝖺𝗅𝗅𝗈𝗐𝖾𝖾𝗇 .
𝗋𝖾𝖺𝖽𝖾𝗋 & 𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾𝗋 . 𝗯𝗶𝗿𝘁𝗵𝗱𝗮𝘆 ➴⛦
𝖽𝖾𝖼𝖾𝗆𝖻𝖾𝗋 𝖿𝗂𝗋𝗌𝗍 . 𝗎𝗌𝖾𝖽 𝗍𝗈 𝖻𝖾 ;
𝗇𝖺𝗇𝖼𝗒𝗅𝗎𝗏𝖻𝗈𝗍 . 𝗂𝗀𝗇𝗈𝗋𝖾 𝗌𝗉𝖾𝗅𝗅𝗂𝗇𝗀 &
𝗀𝗋𝖺𝗆𝗆𝖺𝗋 𝗆𝗂𝗌𝗍𝖺𝗄𝖾𝗌 .ʟɪᴋᴇꜱ ᝰ.ᐟ
ྀི 𝗌𝗍𝗎𝗋𝗇𝗂𝗈𝗅𝗈 𝗍𝗋𝗂𝗉𝗅𝖾𝗍𝗌 . 𝗌𝖺𝗆 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝗈𝗅𝖻𝗒 .
𝗌𝖼𝗋𝖾𝖺𝗆 𝖿𝗋𝖺𝗇𝖼𝗁𝗂𝗌𝖾 . 𝗍𝗎𝖺 . 𝗉𝗅𝗅. 𝖼𝗋𝗂𝗆𝗂𝗇𝖺𝗅
𝗆𝗂𝗇𝖽𝗌 . 𝖽𝗈𝖼𝗍𝗈𝗋 𝗐𝗁𝗈 . 𝗍𝗆𝗋. 𝖼𝗈𝖻𝗋𝖺 𝗄𝖺𝗂 .
𝗌𝗍𝗋𝖺𝗇𝗀𝖾𝗋 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗀𝗌 . 𝖻𝗋𝗈𝗈𝗄𝗅𝗒𝗇 𝗇𝗂𝗇𝖾 𝗇𝗂𝗇𝖾 .
𝗂𝗇𝗌𝗂𝖽𝗂𝗈𝗎𝗌 . 𝖿𝖾𝖺𝗋 𝗌𝗍𝗋𝖾𝖾𝗍 . 𝗍𝖾𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗅𝖿 .
𝗈𝖻𝗑 . 𝖽𝖾𝖺𝗍𝗁 𝗂𝗇 𝗉𝖺𝗋𝖺𝖽𝗂𝗌𝖾 . 𝗍𝗁𝖾 𝗆𝖾𝗇𝗍𝖺𝗅𝗂𝗌𝗍 .
𝗀𝗁𝗈𝗌𝗍 𝗐𝗁𝗂𝗌𝗉𝖾𝗋𝖾𝗋 . 𝗍𝖻𝗉 . 𝗌𝖼𝗈𝗋𝗉𝗂𝗈𝗇 .
𝗍𝖺𝗒𝗅𝗈𝗋 𝗌𝗐𝗂𝖿𝗍 .ᴀʀᴛɪꜱᴛꜱ ᝰ.ᐟ
ྀི 𝗍𝖺𝗒𝗅𝗈𝗋 𝗌𝗐𝗂𝖿𝗍 . 𝗍𝖺𝗍𝖾 𝗆𝖼𝗋𝖺𝖾 . 𝗀𝗋𝖺𝖼𝗂𝖾
𝖺𝖻𝗋𝖺𝗆𝗌 . 𝖾𝗆𝗂𝗇𝖾𝗆 . 𝗈𝗇𝖾 𝖽𝗂𝗋𝖾𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇 .
𝗍𝖺𝗆𝖾 𝗂𝗆𝗉𝖺𝗅𝖺 . 𝗌𝖺𝖻𝗋𝗂𝗇𝖺 𝖼𝖺𝗋𝗉𝖾𝗇𝗍𝖾𝗋 .
𝗈𝗅𝗂𝗏𝗂𝖺 𝗋𝗈𝖽𝗋𝗂𝗀𝗈 . 𝖼𝗁𝖺𝗌𝖾 𝖺𝗍𝗅𝖺𝗇𝗍𝗂𝖼 . 𝗍𝗁𝖾 𝗇𝖻𝗁
. 𝖺𝗋𝖼𝗍𝗂𝖼 𝗆𝗈𝗇𝗄𝖾𝗒𝗌 . 𝗆𝖾𝗅𝖺𝗇𝗂𝖾 𝗆𝖺𝗋𝗍𝗂𝗇𝖾𝗓 .
𝗅𝖺𝗇𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗋𝖾𝗒 . 𝖼𝗈𝗇𝖺𝗇 𝗀𝗋𝖺𝗒 . 𝖺𝗏𝗋𝗂𝗅 𝗅𝖺𝗏𝗂𝗀𝗇𝖾 .
𝖼𝖺𝗀𝖾 𝗍𝗁𝖾 𝖾𝗅𝖾𝗉𝗁𝖺𝗇𝗍 .ᴛᴏᴘ ꜱᴏɴɢꜱ ᝰ.ᐟ
ྀི 𝗁𝖺𝗎𝗇𝗍𝖾𝖽 (𝗍𝗏) . 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗂𝗌 𝗆𝖾 𝗍𝗋𝗒𝗂𝗇𝗀 .
𝗀𝗋𝖾𝖾𝖽𝗒 . 𝖾𝗑𝖾𝗌 . 𝗆𝖺𝗄𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗆𝗂𝗇𝖾 . 𝗍𝗁𝖾
𝖺𝗋𝖼𝗁𝖾𝗋 . 𝗂𝗅𝗅𝗂𝖼𝗂𝗍 𝖺𝖿𝖿𝖺𝗂𝗋𝗌 . 𝗆𝖾𝗌𝗌 𝗂𝗍 𝗎𝗉 .
𝗍𝗁𝖾 𝗀𝗋𝗎𝖽𝗀𝖾 . 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 𝗐𝗁𝖾𝗇 𝗒𝗈𝗎 𝖼𝗋𝗒 .
𝗌𝗍𝗐𝗂𝗐𝗀𝗈𝗐𝗒 . 𝗂 𝖼𝖺𝗇 𝗌𝖾𝖾 𝗒𝗈𝗎 (𝗍𝗏) . 𝗅𝗈𝗀𝗂𝖼𝖺𝗅 .
𝗆𝗈𝗈𝗇𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍 . 𝖿𝗅𝖺𝗐𝗅𝖾𝗌𝗌 . 𝗌𝗁𝗈𝗎𝗅𝖽'𝗏𝖾 𝗌𝖺𝗂𝖽 𝗇𝗈
. 𝗆𝖺𝗋𝗃𝗈𝗋𝗂𝖾 . 𝖻𝖺𝖻𝗒 𝖻𝗒 𝗆𝖾 . 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗎𝗆𝖾 .
𝗌𝗅𝗈𝗐 𝖽𝗈𝗐𝗇 . 𝗁𝖾𝖺𝗏𝖾𝗇 𝖺𝗇𝖽 𝖻𝖺𝖼𝗄 . 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒
𝗂𝗌𝗇'𝗍 𝗉𝗋𝖾𝗍𝗍𝗒 . 𝗌𝗇𝖺𝗉 𝗈𝗎𝗍 𝗈𝖿 𝗂𝗍 . 𝗒𝖾𝗌, 𝖺𝗇𝖽? .
𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗌𝗌 . 𝗃𝖾𝖺𝗅𝗈𝗎𝗌𝗒, 𝗃𝖾𝖺𝗅𝗈𝗎𝗌𝗒 . 𝗒𝗈𝗎 𝖺𝗋𝖾
𝗂𝗇 𝗅𝗈𝗏𝖾 . 𝗉𝖺𝗋𝗂𝗌 .ᴛᴏᴘ ᴀʟʙᴜᴍꜱ ᝰ.ᐟ
ྀི 𝗌𝗉𝖾𝖺𝗄 𝗇𝗈𝗐 (𝗍𝗏) . 1989 (𝗍𝗏) . 𝗐𝗂𝗉𝖾𝖽
𝗈𝗎𝗍! . 𝗁𝗍𝗂𝗍𝗇𝖾𝖼 . 𝗂 𝗅𝗈𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎. . 𝗇𝗈𝗌𝗍𝖺𝗅𝗀𝗂𝖺 .
𝖼𝗁𝖺𝗌𝖾 𝖺𝗍𝗅𝖺𝗇𝗍𝗂𝖼 . 𝖺𝗆 . 𝖾𝗂𝖼𝗌 . 𝖻𝗅𝗎𝖾 𝖻𝖺𝗇𝗂𝗌𝗍𝖾𝗋𝗌 . 𝗁𝗈𝗇𝖾𝗒𝗆𝗈𝗈𝗇 . 𝗇𝗈𝗋𝗆𝖺𝗇 𝖿𝗎𝖼𝗄𝗂𝗇𝗀 𝗋𝗈𝖼𝗄𝗐𝖾𝗅𝗅! . 𝗎𝗅𝗍𝗋𝖺𝗏𝗂𝗈𝗅𝖾𝗇𝖼𝖾 . 𝗌𝗈𝗎𝗋 . 𝗀𝗎𝗍𝗌 . 𝗋𝖾𝗉𝗎𝗍𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 .
𝖼𝗋𝗒𝖻𝖺𝖻𝗒 .ᴍʏ ꜱᴀᴠɪᴏᴜʀꜱ ᝰ.ᐟ
ྀི 𝗍𝖺𝗒𝗅𝗈𝗋 𝗌𝗐𝗂𝖿𝗍 . 𝗇𝗂𝖼𝗈𝗅𝖺𝗌 𝖺𝗇𝗍𝗈𝗇𝗂𝗈 𝗌𝗍𝗎𝗋𝗇𝗂𝗈𝗅𝗈 .
𝗆𝖺𝗍𝗍𝗁𝖾𝗐 𝖻𝖾𝗋𝗇𝖺𝗋𝖽 𝗌𝗍𝗎𝗋𝗇𝗂𝗈𝗅𝗈 . 𝖼𝗁𝗋𝗂𝗌𝗍𝗈𝗉𝗁𝖾𝗋
𝗈𝗐𝖾𝗇 𝗌𝗍𝗎𝗋𝗇𝗂𝗈𝗅𝗈 . 𝗌𝖺𝗆 𝖺𝗇𝖽 𝖼𝗈𝗅𝖻𝗒 . 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼 .
𝖽𝗋. 𝗌𝗉𝖾𝗇𝖼𝖾𝗋 𝗋𝖾𝗂𝖽 . 𝗄𝗅𝖺𝗎𝗌 𝗁𝖺𝗋𝗀𝗋𝖾𝖾𝗏𝖾𝗌 . 𝗁𝗈𝗋𝗋𝗈𝗋
𝗆𝗈𝗏𝗂𝖾𝗌 .
°❀⋆.ೃ࿔*:・ ꜰᴏʀ ᴀ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ ᴀ ʙᴀɴᴅ ᴏꜰ ᴛʜɪᴇᴠᴇꜱ ɪɴ ʀɪᴘᴘᴇᴅ ᴊᴇᴀɴꜱ ɢᴏᴛ ᴛᴏ ʀᴜʟᴇ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
  • 𝐥𝐚 , ᝰ.ᐟ ʸᵒᵘ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ⁱ ʷᵒᵘˡᵈ ᶠᵒʳᵍᵉᵗ ˢʰᵉ / ʰᵉʳ
  • JoinedOctober 19, 2021


Last Message
srsloml srsloml 15 hours ago
caption / ‘bio’ change cause i got bored ᝰ.ᐟ     check it out if you’d like <
View all Conversations

Stories by 𝓁𝑒𝑒 (𝓉𝒶𝓎𝓁𝑜𝓇’𝓈 𝓋𝑒𝓇𝓈)
"𝐒𝐋𝐔𝐓!" ━━ FACE CLAIMS ✓ by srsloml
"𝐒𝐋𝐔𝐓!" ━━ FACE CLAIMS ✓
&quot;𝐒𝐋𝐔𝐓!&quot; 𝄁 ❛ 𝗂𝖿 𝗍𝗁𝖾𝗒 𝖼𝖺𝗅𝗅 𝗆𝖾 𝖺 𝘀𝗹𝘂𝘁 𝗒𝗈𝗎 𝗄𝗇𝗈𝗐 𝗂𝗍 𝗆𝗂𝗀𝗁𝗍 𝖻𝖾...
ranking #150 in hair See all rankings
SPOTIFY WRAPPED by srsloml
SPOTIFY WRAPPED
• ˚ ˚ ° • ˚ ❛ this is me showing you my spotify wrapped of 2023 ❜ ➴⛥ #1 topsongs 🫶🤭 #3 spotifyw...
ranking #1 in spotifywrapped See all rankings
𝑻𝑯𝑬 𝑩𝑬𝑨𝑪𝑯 ━ OBX by srsloml
𝑻𝑯𝑬 𝑩𝑬𝑨𝑪𝑯 ━ OBX
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚ 𝗂'𝗆 𝘀𝗶𝗰𝗸 𝖺𝗇𝖽 𝗂'𝗆 𝘁𝗶𝗿𝗲𝗱 𝗍𝗈𝗈 𝗂 𝖼𝖺𝗇 𝖺𝖽𝗆𝗂𝗍, 𝗂 𝖺𝗆 𝗻𝗼𝘁 𝖿𝗂𝗋𝖾𝗉...