tellmeyourwish0805 2.0
  • JoinedMay 27, 2022

Following


Stories by ;
《Wolf pair》- ဘာသာပြန် by wishywish0805
《Wolf pair》- ဘာသာပြန်
Lang Xing Cheng Shuang (မြန်မာဘာသာပြန်) မူရင်းစာရေးသူ - ဝူးကျယ် Wu Zhe
《ဖြေဆေး》- ဘာသာပြန် 『Completed』 by wishywish0805
《ဖြေဆေး》- ဘာသာပြန် 『Completed』
ဖြေဆေး - ကျယ်ယောက် (ဘာသာပြန်) မူရင်းစာရေးသူ - ဝူးကျယ် / Wu Zhe
+2 more