-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈


જ⁀➴ 𝓜𝔂 𝓽𝔂𝓹𝓮 𝓚𝓲𝓶 𝓙𝓮𝓷𝓷𝓲𝓮
𝑯𝒆𝒍𝒍𝒐 𝒎𝒚 𝒏𝒂𝒎𝒆 𝒊𝒔 𝒚𝒆𝒑𝒑𝒊 𝒚𝒆𝒑𝒑𝒊 ❦

𝐘𝐞𝐬 𝐡𝐞 𝐢𝐬 𝐦𝐲 𝐢𝐝𝐨𝐥
𝐢𝐬 𝐢𝐭 𝐡𝐢𝐬 𝐧𝐚𝐦𝐞;
𝐋𝐞𝐞 𝐦𝐢𝐧𝐡𝐨^᪲᪲᪲

✰𝙲𝚊𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚑𝚊𝚛𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚎𝚌𝚛𝚎𝚝 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚠𝚘𝚗𝚍𝚎𝚛 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚖𝚎?
  • sizi hic alakadar etmiyor
  • JoinedMay 6, 2024


Last Message
yeon_nniy yeon_nniy 4 hours ago
Cok uzucu oldu burası yaEglendirin beni amk
View all Conversations

Story by ༝༚༝༚
GT YAPİYO by yeon_nniy
GT YAPİYO
Sonra silerim
2 Reading Lists