សូមអាន

6K 177 1
                  


អេដមីនសុំនិយាយបន្តិចណា៎មិនមែនជាការប្រើអារម្មណ៍ពេកនោះទេតែវាជាការពិតដែលអេដមីនត្រូវបានអ្នកអានមួយចំនួនតូចមិនផ្ដល់តម្លៃឲក្នុងការសរសេររឿង!គិតថាអេដមីនទំនេរអង្គុយតែសរសេររឿងរឺ?អ្នកអានមួយចំនួនគាត់យល់ពីអេដមីនច្រើនណាស់ជួយ follow ផងជួយ vote ផងតែអ្នកអានមួយចំនួនទៀតគាត់មិនបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីសោះសូម្បីតែវ៉ូតរឺខមិនសាច់រឿង។អេដមីនមិនសុំឲខមិនអីច្រើនទេសំខាន់ឲតែជួយvote ឲអេដមីនតែអ្នកខ្លះគាត់មើលអត់ឃើញពីការលះបង់ពេវេលារបស់អេដមីនទេ។មួយវិញទៀតអ្នកខ្លះឆាតទៅអេដមីនសុំរឿងត រឿងឆាតទៅអេដមីនអត់ដែលខឹងទេ ព្រោះចង់មានគ្នានិយាយលេងជាមួយដែរតែអ្នកខ្លះគាត់ប្រើសម្ដីអត់សមរម្យពិតមែនដល់ថ្នាក់អេដមីនគិតថា រឺមកពីអេដមីនសរសេររឿង18+បានគេអត់ឲតម្លៃអេដមីន?
សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំវាយតម្លៃមកលើអេដមីនបែបនេះអីអេដមីនគ្រាន់តែសរសេររឿងចែកចាយឲអ្នកទាំងអស់គ្នាអានកំដរភាពអផ្សុកប៉ុណ្ណោះគ្មានបទពិសោធន៍អ្វីទេ!សូមកុំវាយតម្លៃរឺប្រើពាក្យមិនសមរម្យមកកាន់អេដមីនអី!បើគិតថាវាជាប្រលោមលោកឥតប្រយោជន៍សូមកុំអានអីអេដមីនសរសេរឲតែអ្នកដែលចេះអានតែប៉ុណ្ណោះ។
ជាចុងក្រោយអរគុណអ្នកអានដែលតែងតែឲភាពគោរពដល់អេដមីននិងយល់ពីអេដមីន។

ស្រីបម្រើថ្មី💦🔞Where stories live. Discover now