අසම්මතය යැයි හංවඩු ගැසූ ප්‍රේමය තුළ ඇත්තේද ප්‍රේමයයි🌈🖤
_______________________________________

I'm Lucy😸
'02 liner🗿
Live in sri lanka🇱🇰
Dream country China🇨🇳
Also like🇰🇷🇯🇵🇲🇫🇻🇳🇳🇱🇵🇭
Still single🙂
BTS Army💜
Kpop fan❤️
Lgbtq supporter🏳️‍🌈
  • හීන අතර අතරමංව.....
  • JoinedSeptember 2, 2022


Last Message
Itz_Lucy578 Itz_Lucy578 5 hours ago
මගෙ මල් ටික, ඔයාලා මාත් එක්ක තරහවෙලාද කතාව දෙන්නෙ නැති නිසා?මට තාම ෆෝන් එක හදාගන්න බැරි වුණානෙ. මම පුළුවන් විදිහට පොඩ්ඩ පොඩ්ඩ ලියාගෙන යනවා. දෙතුන්පාරක්ම ඇඟිල්ලත් තුවාල වුණා වීදුරු කෑලි වලට. මම ඉක්මන...
View all Conversations

Story by Shin jihye
 𝙅𝙐𝙎𝙏 𝙆𝙄𝘿𝘿𝙄𝙉𝙂 | vminkook fanfiction |➡️ by Itz_Lucy578
𝙅𝙐𝙎𝙏 𝙆𝙄𝘿𝘿𝙄𝙉𝙂 | vminkoo...
Vminkook Fanfiction 🐯🐰🐥 ▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔▔ දෙහදක නතර වුණු තවත් එක් අහිංසක හදක්!!! ඔහුට පුළුවන් වේවිද ඒ...
ranking #731 in yeonbin See all rankings
7 Reading Lists