ဒါလဲNewပဲ😚

5.4K 148 4
                  

အခုOne Shortေလးေတလာပါမယ္ေနာ္
အခ်ဳိနဲ႔ ႏူးႏူးညံ့ညံ့ႀကိဳက္တဲ့
သူေလးေတအတြက္ တို႔ရဲ႕wallထဲမာ
အသစ္တင္ထားတဲ့Ficေလး
ဖတ္ေပးပါအုန္း

အခုOne Shortလေးတေလာပါမယ်နော်အချိုနဲ့ နူးနူးညံ့ညံ့ကြိုက်တဲ့သူလေးတေအတွက် တို့ရဲ့wallထဲမာအသစ်တင်ထားတဲ့Ficလေးဖတ်ပေးပါအုန်း

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


အခုOne Shortလေးတေလာပါမယ်နော်
အချိုနဲ့ နူးနူးညံ့ညံ့ကြိုက်တဲ့
သူလေးတေအတွက် တို့ရဲ့wallထဲမာ
အသစ်တင်ထားတဲ့Ficလေး
ဖတ်ပေးပါအုန်း

အခုOne Shortလေးတေလာပါမယ်နော်အချိုနဲ့ နူးနူးညံ့ညံ့ကြိုက်တဲ့သူလေးတေအတွက် တို့ရဲ့wallထဲမာအသစ်တင်ထားတဲ့Ficလေးဖတ်ပေးပါအုန်း

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
⚠️ Sex Parallel // (Taekook One Shot Collection)Where stories live. Discover now